OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMIANCE

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Somianka 25 B, 07-203 Somianka

 

1.      Wymagania niezbędne

1)     posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)     wykształcenie wyższe,

5)     co najmniej 1 rok stażu pracy,

6)     znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego;

7)     znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych;

8)     znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

9)     znajomość ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów;

10) znajomość ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

11) znajomość ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

12) umiejętność wykorzystania wiedzy specjalistycznej dotyczącej zajmowanego stanowiska pracy;

13) biegła znajomość obsługi komputera (WORD, EXEL, Internet).

14) umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i szybkiego podejmowania decyzji, dobra organizacja pracy, obowiązkowość i systematyczność, sumienność i odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista.

 

2.      Wymagania dodatkowe

1)     wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu administracji publicznej;

2)     staż pracy na stanowisku związanym z obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

3)     umiejętność przeprowadzania postępowania administracyjnego;

4)     znajomość obsługi programu komputerowego: „Świadczenia Rodzinne”, „Świadczenia Wychowawcze”, „Fundusz Alimentacyjny” firmy Sygnity;

5)     umiejętność prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji;

6)     doświadczenie w zakresie obsługi klienta;

7)     dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, stanowczość, inicjatywa i kreatywność.

 

3.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)     rozpoznawanie i ustalanie zapotrzebowania środków na świadczenia rodzinne i wychowawcze na dany rok;

2)     przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji oraz ustalanie uprawnień w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych;

3)     prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacania świadczeń rodzinnych i wychowawczych;

4)     udzielanie osobom i rodzinom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach i świadczeniach;

5)     sporządzanie wystąpień do wnioskodawców o uzupełnienie dokumentacji w przypadku stwierdzenia braku niezbędnych do przyznania świadczeń dokumentów;

6)     bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców do pobierania świadczeń rodzinnych   (wszczynanie lub wznawianie postępowań w celu weryfikacji uprawnień do pobierania świadczeń   w przypadku zmiany stanu faktycznego);

7)     prowadzenie rejestrów i kartotek świadczeniobiorców;

8)     opracowywanie i przygotowanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych i przedkładanie ich do podpisu;

9)     sporządzanie informacji i sprawozdań rzeczowo - finansowych z udzielanych świadczeń;

10) przygotowywanie upomnień i tytułów wykonawczych;

11) sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych, przelewów bankowych, przekazów oraz przesyłek pocztowych;

12) obsługa korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych;

13) wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą programów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

 

4.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

1)      umowa o pracę, wymiar czasu pracy 1 etat;

2)      przewidywany termin rozpoczęcia pracy 1 sierpnia 2018r.;

3)      praca na czas określony na okres 6 miesięcy z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony, w przypadku spełnienia oczekiwań;

4)      miejsce wykonywania pracy – siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance;

5)      stanowisko inspektor,

6)      praca lekka, siedząca, wymagająca wysiłku umysłowego

 

5.      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu maju   2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somiance wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

6. Wymagane dokumenty.

1)     podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

2)     podpisany własnoręcznie życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

3)   kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie;

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwo, dyplom), ewentualnie inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

5)   podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

6) kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie dowód osobisty, paszport);

7)     podpisane własnoręcznie oświadczania, że kandydat:

a)       nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b)     posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)     wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

8)     kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

7.      Termin i miejsce składania dokumentów.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance, Somianka 25b, 07-203 Somianka, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych” – w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2018r. (decyduje data faktycznego wpływu do GOPS).

 

Regulamin naboru

Charakterystyka wymagań

Opis stanowiska pracy

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie do celów rekrytacji

Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 

 

 

Somianka 21.06.2018r.

                                                                                                                

 

                                       Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance
                                                                     /-/ Dorota Jaworowska
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Dane usunięto na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-22 11:58:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-17 11:14:31
  • Liczba odsłon: 945
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541432]

przewiń do góry