U C H W A Ł A Nr XIV N/86/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 12 marca 2004 roku

 

w sprawie zaciągnięcia preferencyjnej długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2004 roku

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591z pózniejszymi zmianami/ oraz art. 48 ust.1 pkt 2 i art. 49 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych/ jednolity tekst z 2003 roku Dz.U.Nr.15 poz.148/ Rada Gminy w Somiance uchwala, co następuje:

§ 1.

Zaciągnąć preferencyjną długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 126.000 zł na zadanie pn,,modernizacja kotłowni z częściową termomodernizacją w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Somiance.,,

.

§ 2.

Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie:

a/ weksel in blanco

b/ nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Gminy Somianka.

§ 3.

Źródłem dochodu, z którego pożyczka zostanie sfinansowana jest:

1/ udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

2/ podatek od nieruchomości.

§ 4.

  1. Spłata pożyczki nastąpi w okresie 3 lat, począwszy od 2005 roku.
  2. Oprocentowanie pożyczki strony ustalają w granicach od 0,5 do 0,75 stopy redyskonta weksli nie mniej niż 3% w stosunku rocznym.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
  2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-10 12:03:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-10 12:03:58
  • Liczba odsłon: 576
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553121]

przewiń do góry