UCHWAŁA Nr III/14/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 08 grudnia 2006 roku

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy

 

      Na podstawie art.18 ust .2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142,poz. 1591 z póź. zm.) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r ( Dz. U. Nr 146 poz. 1223 z póź. zm.) w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich , art.21 ust 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1393 z póź. zm.)
u c h w a l a się, co następuje:

 

    § 1

1. Ustala się dla Wójta Gminy Somianka Pana Andrzeja Żołyńskiego wynagrodzenie miesięczne w następującej wysokości:

  - wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 000 zł. (słownie złotych: cztery tysiące)

  - dodatek funkcyjny w wysokości 1 300 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta)

 

2. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w terminie jak dla pozostałych pracowników.

                                                       

     § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 05 grudnia 2006 roku.

   

  Przewodniczący Rady Gminy

   

     /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-12 13:34:50
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-12 13:34:50
 • Liczba odsłon: 515
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541466]

przewiń do góry