Somianka, dn. 02.11.2006 r.

ID.7624/5/06

 

I N F O R M A C J A

  Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

i n f o r m u j ę

o zamieszczeniu w – Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie – wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi we wsi W ola Mystkowska „ w Gminie Somianka.

 

Inwestor: Gmina Somianka.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na ś
rodowisko.

 

 

 

 

Rozdzielnik:

 1. Urząd Gminy Somianka – tablica ogłoszeń,

 2. Sołtys sołectwa Wola Mystkowska – z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie,
 3. Strony wg. wykazu.

 4. Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej U. G. Somianka

 

 

Somianka, dnia 2006.11.02.

ID.7624/5/06

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 4 K.P.A. zawiadamia się, że w dniu 02.10. 2006 roku zostało wszczęte na żądanie inwestora Gminy Somianka reprezentowanej przez Wójta Gminy Somianka , postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o łącznej długości 1173 mb, oraz 6 szt. przyłączy o łącznej długości 263 mb w miejscowości Wola Mystkowska Gmina Somianka.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku Urzędu Gminy Somianka 07 -203 Somianka w pokoju Nr.6.

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

Strony według wykazu.

Do wiadomości:

 1. Starosta Powiatu Wyszkowskiego ul. Aleja Róż Nr.2, 07-200 Wyszków,

 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, ul. Daszyńskiego 28
 3. a/a

 

 

ID.7625/5/06                                               Somianka dn.2006.11.21

 

 

Postanowienie

 

Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14.06 .1960 r. Kodeks postępowani a administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr.98 poz.1071 z późn. zm)) oraz art. 51 ust.2 ; 3 pkt.1 i ust. 5 i art. 378 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2001 r.Nr. 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu oddziaływania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr.257 poz. 2573 z późn. zm. ) po zaciągnięciu opinii Starosty Wyszkowskiego i Pań stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

postanawia si ę

odst ępuje się od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi we wsi Wola Mystkowska” w gminie Somianka

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt.63 Rozporz ądzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportów oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. z 2004 r. Nr. 257 poz. 2573 z późn. zm.) budowa sieci wodociągowej zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany. Pismem z dnia 2 listopada 2006 r. znak. ID.7624/6/06 zwrócono się do Starostwa powiatowego w Wyszkowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz pismem z dnia 2 listopada 2006 r. znak. ID.7624/5/06 zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie z prośba o wyrażenie opinii co do konieczności sporządzenia raportu i określenie jego ewentualnego zakresu. Postanowieniem z dnia 8.listopada 2006 r. znak. OŚ-/7633/47/06 (wpłynęło do UG.08.11.2006 r) Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, postanowiło odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowiska projektowanego przedsięwzięcia. Opinania Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie Nr.PPIS-ZNS-712/160/2006 r. z dnia 13.11.2006 r.( wpłynęło do UG. 2006.11.21) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny za zasadne odstąpienie o nałożenia obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia jak wyżej. Z przedłożonej informacji wynika , że projektowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie sieci wodociągowej z rur PVC o złączach kielichowych w klasie ciśnienia – PN 10, uszczelki montowane fabrycznie, o łącznej długości 1173 mb oraz 6 przyłączy do budynków o łącznej długości 263 mb. wykonywane będą z rur PE Φ 40. Przewidywana do wykonania sieć wodociągowa umieszczona będzie na trwale w gruncie na głębokość minimum 1,70 m od powierzchni terenu, a przyłącza wodociągowe ułożone będą na trwale w gruncie na głębokość 1,60 m od powierzchni trenu na posesji indywidualnej właściciela zlokalizowanej w uzgodnieniu z prawowitym jej właścicielem.

Maj ąc na względzie opinię powyższych organów oraz biorąc pod uwagę, że przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu może być wymagane § 3 ustęp 1 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U .Nr. 257 poz.2573 z 2004 r. późn. zm.) należał o orzec jak w sentencji.

 

Na niniejsze postanowienie s łuży stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce. Tryb. za moim pośrednictwem, w terminie siedmiu dni licząc od dnia dorę czenia niniejszego postanowienia.

 

 

Otrzymuj ą:

1. Gmina Somianka,

2.Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ,

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie ,

4. Sołtys wsi Wola Mystkowska przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

5. strona internetowa - BIP i tablica ogłoszeń.

6. a/a.

 

 

ID.7625/5/06                                                              Somianka dn.2006.11.21

 

 

Obwieszczenie wydaniu postanowie nia o odstąpieniu od nałożenia sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art.32 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 62poz. 627 z późn. zm. ) w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U . z 2000 r. Nr.98 poz.1071 z późn. zm. ) informuję się, że

 

W dniu 21.11.2006 r. zostało wydane postanowienie o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o łącznej długości 1173 mb z przyłączami wodociągowymi o łącznej długości 263mb. we wsi Wola Mystkowska gm. Somianka, którego inwestore m jest Gmina Somianka .

Z aktami przedmiotowej sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Somianka 07-203 Somianka pokój Nr. 6 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Otrzymują:

1. Gmina Somianka,

2.Starostwo Powiatowe w Wyszkowie, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ,

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie ,

4. Sołtys wsi Wola Mystkowska przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

5. strona internetowa- BIP i tablica ogłoszeń,

6. a/a

 

 

ID.7625/1/07                                                     Somianka dn. 23 .01.2007 r.

 

 

DECYZJA Nr 1/2007

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

     Na podstawie art.46a. 5 i 7 pkt.4 i art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr. 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami ), art. 104 i106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr. 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Somianka 07-203 Somianka z dnia 28.08.2006. w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zezwalam na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi we wsi Wola Mystkowska” w Gminie Somianka.

i ustalam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia .

I. wymogi wynikające z art.56 ust.2 ustawy prawo ochrony środowiska

Opis przedsięwzięcia - sporządzony zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) zawierający w szczególności dane:

 1. rodzaj, skala (np. zdolność produkcyjna)i usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie obejmuje budowę sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi do posesji objętych projektem zwodociagowania w miejscowości Wola Mystkowska w gminie Somianka poprzez wykonanie: sieci wodociagowej o długości łącznej 1173 mb, cały wodociąg z rur z PCW Øz 110 mm oraz 6 szt. przyłączy wodociągowych do posesji o Nr Nr jak w zestawieniu oświadczeń właścicieli posesji o łącznej długości – 263 mb, z PE Øz 40 mm zakończonych w ocieplanym pomieszczeniu budynku mieszkalnego, gospodarczego zestawem wodomierzowym JSW Dn 20 mm z zaworem zwrotnym antyskażeniowym z możliwością nadzoru o symbolu- EA według Załącznika A normy PN- B-01706/Az1 z 18. 03. 1999 roku dotyczącej „Wymagań w projektowaniu instalacji wodociągowych” oraz zaworem odcinającym Dn 20 mm.

Usytuowanie przedsięwzięcia przedstawia załączone mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500 zaktualizowane przez uprawnionego geodetę i dopuszczone do celów projektowych przez Starostę Wyszkowa - Wydział Geodezji , Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

2) obsługa komunikacyjna:

lokalizacja wjazdu i wyjazdu: na indywidualne posesje z drogi powiatowej, gminnej lub lokalnej.

 • ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją : nie występują
 • i na obszarach przyległych: nie występują
 • ilość samochodów osobowych : sporadycznie- nie prowadzono obserwacji
 • ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów: sporadycznie- nie prowadzono obserwacji

3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną:

Przewidywana w projekcie do wykonania sieć wodociągowa umieszczona będzie:

 • w pasie dróg publicznych (powiatowych i gminnych) oraz o nawierzchni gruntowej o znaczeniu lokalnym w uzgodnieniu z ich użytkownikiem na długości
 • po gruntach prywatnych właścicieli i użytkowników na długości łącznej 1076 mb. - w gruntach ornych-711 mb i w użytkach zielonych – 365 mb.

Przyłącza wodociągowe na posesji indywidualnej właściciela zlokalizowanej w uzgodnieniu z prawowitym jej właścicielem.

W projekcie przewidziano pełna rekultywację gruntów rolnych po wybudowanej sieci wodociągowej poprzez przywrócenie ich do pierwotnej postaci użytkowej z przed realizacji inwestycji.

Na gruntach ornych na trasie przewidzianego do wykonania w projekcie wodociagu zaprojektowano przed rozpoczęciem wykopów pod wodociąg zdjęcie ziemi uprawnej warstwą grubości 10 cm, na szerokości 1,5 m na 1 mb. wykopu pod wodociąg i

zhałdowaniem jej wzdłuż pasa robót. Po wykonaniu wodociągu i zasypaniu wykopów, z hałdowa ziemia uprawna zostanie nasypana na powierzchnię zasypanego wykopu z wodociągiem, z wyrównaniem i przywróceniem powierzchni użytku rolnego do pierwotnej jego właściwości rolnej. Powierzchnia do rekultywacji gruntów ornych na których zaprojektowano wbudowanie wodociągu została wyliczona w projekcie na łączną powierzchnię 1066 m2 wynikającą z wyliczenia długości wbudowanego wodociagu, wynoszącą w projekcie 711 mb i szerokości pasa przewidzianego do zdjęcia ziemi urodzajnej wynoszącego 1,5 m.

Na użytkach zielonych po wykonaniu wodociągu przywrócić ich pierwotną postać użytkową metodą pełnej uprawy nawożenia i wysiewu traw z przygotowaniem terenu do wysiewu nawozów, nasion traw i roślin motylkowych. W projekcie powierzchnię do rekultywacji użytków zielonych wyliczono z długości przewidzianego do wykonania wodociągu przyjmując 5-cio metrowy pas szerokości na 1 mb długości wykonanego wodociągu, co stanowi wyliczoną wielkość powierzchni do zagospodarowania równą 1825 m2 .

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostało przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych i racjonalnych z zachowaniem istniejącej infrastruktury naziemnej (nowo wybudowanych i zmodernizowanych dróg o nawierzchni utwardzonej) , na terenie zabudowanym i przeznaczonym do zabudowy, gdzie nie występuje kolizja z naturalną szatą roślinną.

Na trasie całej projektowanej inwestycji nie zostanie naruszony istniejący drzewostan ani pojedynczo rosnące drzewa.

4) rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

Przewidziana do wykonania sieć wodociągowa wykonana będzie z bezpiecznych rur nieplastyfikowanego polichlorku winylu (u-PVC) o szczelnych złączach kielichowych na gumowe, wargowe uszczelki montowane fabrycznie w kielichach rur o współczynniku bezpieczeństwa 2,5, w klasie ciśnienia- PN10. Przyłącze wodociągowe przewidziano do wykonania z rur z polietylenu (PE 80, SDR 11 lub PE 100 SDR 17) w klasie ciśnień PN10 do wody łączonych na złącza zaciskowe POLYRAC- spełniające wszystkie wymagania stawiane kształtkom stosowanym do budowy instalacji wodociagowych z PE. System ten posiada pozytywną ocenę Państwowego Zakładu Higieny do stosowania w systemach do przesyłania wody pitnej. Węzły na sieci wodociagowej przewidziano do wykonania z kształtek żeliwnych, kołnierzowych łączonych na śruby ocynkowane na uszczelki klingierytowe.

5) ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Sposób rozwiązań projektowych będzie następstwem wcześniej wykonanych systemów wodociągowych zastosowanych w miejscowości Wola, a popartych wcześniej wykonanymi koncepcjami programowymi obejmującymi najbardziej optymalne rozwiązanie dla całego wodociagu grupowego pod względem technicznym i ekonomicznym.

6) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii:

Z charakteru przedsięwzięcia wynika, że w związku z jego realizacją nie będą wykorzystane surowce, paliwa i energia poza materiałami niezbędnymi do wykonania przewidywanego wodociagu z przyłączami zagrodowymi takimi jak rury PVC o srednicy 110 mm, rury PE o srednicy 40 mm oraz węzły z żeliwa jak trójniki, zasuwy i hydranty p.poż Ø 80 mm.

w tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

 • elektryczną..............0,00.........................kW/MW,
 • cieplną.....................0,00.............................kW/MW,
 • gazową................... 0,00.........................m3/h

7) rozwiązania chroniące środowisko:

Planowane do wykonania przedsięwzięcie wywierać będzie korzystny wpływ na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi i nie stwarza zagrożenia dla środowiska zarówno w trakcie wykonania robót jak i w okresie eksploatacji.

8) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych:

Do chwili wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Wola Mystkowska, ścieki bytowo-gospodarcze będą gromadzone na terenie posesji w szczelnych zbiornikach bezodpływowych z których przy pomocy wozów asenizacyjnych będą wywożone do oczyszczalni ścieków w Somiance.

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

Nie występują w tej inwestycji.

c) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych

Nie występują w tej inwestycji.

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

Ścieki będą gromadzone na terenie posesji w szczelnym zbiorniku bezodpływowym z którego przy pomocy wozów asenizacyjnych będą wywożone do oczyszczalni ścieków w Somiance.

e) ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń

Nie występują

9) możliwe trans graniczne oddziaływanie na środowisko

Brak możliwości trans granicznego oddziaływania na środowisko

10) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Nie występują

11) Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

Nie dotyczy

Uzasadnienie

Inwestor Gmina Somianka wystąpiła w dniu 2.11.2006 r. z wnioskiem do Wójta Gminy Somianka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. Budowa sieci wodociągowej wraz przyłączami do budynków we wsi „ Wola Mystkowska” w Gminie Somianka

Zgodnie z art.51 ust.1 Ustawy prawo ochrony środowiska organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do ewentualnego zakresu raportu do.

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie.

- Starosty Powiatu Wyszkowskiego.

Starosta Powiatu Wyszkowskiego postanowieniem OŚ-7633/47/06 z dnia 09 listopadaa2006 r. postanowił uznać za niezasadne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie opinią sanitarną PPIS-ZNS-712/160/2006 z dnia 13.11.2006 r. odstąpiło od obowiązku opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego postanowieniem ID.7625/5/06 z dnia 2006.11.21 postanowiłem odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania raportu na w/w przedsięwzięcie. Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia ponownie wystąpiłem z wnioskiem Nr.ID.2624/01/07 z dnia 2007.01.11 o uzgodnienie do:

- Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie,

- Starosty Powiatu Wyszkowskiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie postanowieniem PPIS-ZNS-712/11/2007 z dnia 15.01.2007 r. postanowił uzgodnić przedsięwzięcie polegające na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wola Mystkowska w Gminie Somianka.

Starosta Powiatu Wyszkowskiego postanowieniem OŚ-7633/47/1/06/07 z dnia

17 .01.2007 r. postanowił uzgodnić w/w przedsięwzięcie pod warunkiem zachowania następujących wymogów w zakresie ochrony środowiska:

I. Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia należy podjąć

następujące działania:

- organizacji zaplecza budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie

ochrony środowiska, budownictwa i bhp, tak by na skutek braku porządku,

niewłaściwego zabezpieczenia zbiorników, materiałów, maszyn i urządzeń przed

awariami nie doszło do skażeń i zanieczyszczeń w środowisku,

- ograniczenia do minimum szerokości pasa objętego pracami budowlanymi,

- wykorzystanie do prac sprawnego technicznie sprzętu budowlanego, przy czym

jest ważna tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i

konserwacja oraz dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające

niekorzystne oddziaływanie na środowisko, w szczególności możliwość

zanieczyszczania środowiska wodno – gruntowego przez niekontrolowane wycieki

substancji ropopochodnych,

- organizacji gospodarki odpadami powstającymi na placu budowy zgodnie z

zasadami wnikającymi z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

(Dz. U. 62, poz. 628 z późn. zm.)

- przeprowadzenia po zakończeniu prac pełnej rekultywacji placu budowy,

- zastosowania w realizowanym obiekcie rozwiązań technicznych pozwalających na

osiągniecie jakości odprowadzanych ścieków zgodnych z wymogami

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków,

Jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. Nr

137 poz. 984).

II. W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące

ochrony środowiska:

- nie wnosi się.

III. Dala analizowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność ustanowienia

obszaru ograniczonego użytkowania w myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm. ).

przedsięwzięcie – nie wymaga sporządzenia porealizacyjnej.

Zgodnie z art. 53 ustawy Prawo ochrony środowiska przed wydaniem decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa t.j. podano do publicznej wiadomości informację o umieszczeniu danych wniosku przez wywieszenie w dniu 02.11.2006 r. ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie organu , oraz na tablicy informacyjnej sołectwa . Ogłoszenie zawierało informację o wyznaczeniu 21 dniowego terminu składania uwag i wniosków. W terminie tym nie wpłynęły uwagi i wnioski społeczeństwa.

Dla terenu , na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie wydana została wydana decyzja Nr ID 7331/56/06 z dnia 2006.10.26 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na w/w przedsięwzięcie.

W oparciu o informacje zebraną podczas postępowania o inwestycji postanowiono jak sentencji decyzji.

 

 

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o zgłoszenie zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych, o której mowa w art.46 ust.4 Prawo Ochrony Środowiska; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia ,w którym decyzja stała się prawomocna.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce , 07-400 Ostrołęka ul. Gorbatowa 15 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 

 

 

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie.
 3. a/a.

Podano do publicznej wiadomości przez;

 1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka
 2. Umieszczenie na stronie internetowej Gminy Somianka
 3. Sołtysi wsi Wola Mystkowska w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-11-02 16:28:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-24 12:12:41
 • Liczba odsłon: 572
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544024]

przewiń do góry