Uchwała nr XIVN/88/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 12 marca 2004r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka.

 

      Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1, art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity ( tekst jednolity Dz. U. nr 80 z 2003r., poz.717 ) Rada Gminy w Somiance uchwala co następuje :

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Somianka zwanego dalej „ Planem miejscowym”.

§ 2.

Granice opracowania „ Planu miejscowego „ stanowi granica administracyjna gminy Somianka. Opracowanie „ Planu miejscowego ” dotyczy następujących miejscowości : Barcice, Celinowo, Jackowo Dolne, Jackowo Górne, Janki, Jasieniec, Huta Podgórna Popowo „A”, Kręgi, Michalin, Nowe Kozłowo, Nowe Płudy, Nowe Wypychy, Ostrowy, Popowo Kościelne, Popowo – Parcele, Skorki, Somianka, Somianka- Parcele, Stare Kozłowo, Stare Płudy, Stare Wypychy, Stary Mystkówiec, Suwin, Ulasek, Wielątki Rosochate, Wielęcin, Wola Mystkowska, Wólka Somiankowska, Zdziebórz.

Granice obszaru objętego projektem planu określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 3.

Zakres opracowania „ Planu miejscowego „ określa art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 717 ).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała nr XX/ 116/2001 Rady Gminy w Somiance z dnia 26 kwietnia 2001r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Somianka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-10 12:21:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-10 12:21:46
  • Liczba odsłon: 721
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552765]

przewiń do góry