ZARZĄDZENIE Nr 5 /2007

Wójta Gminy Somianka

z dnia 01 lutego 2007 roku

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych      od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

     Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2005 r Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ( Dz. U. z 2006r Nr 5; poz. 33 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości w brzmieniu jak w załączniku nr 1 .

2. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w brzmieniu jak w załączniku nr 2 .

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza m Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka, stronie internetowej Urzędu Gminy Somianka ( ugsomianka.bip.org.pl ) .

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Somianka

   /-/ Andrzej Żołyński

                                                ZARZĄDZENIE Nr 12/2009   

                                           Wójta Gminy Somianka

                                       z dnia 03 kwietnia 2009 roku

 

zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

    Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2005 r Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ( Dz. U. z 2006r Nr 5; poz. 33 ) zarządza się, co następuje:

 

        § 1.

 

W załączniku Nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 5 /2007 Wójta Gminy Somianka z dnia

 01 lutego 2007 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

 przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów

 komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników

 bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,§ 2 pkt 2 ppkt a,   otrzymują brzmienie:

„a) przedsiębiorca winien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2005r  Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz winien przedłożyć wraz z wnioskiem, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem składania wniosku, zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne”.

 

        § 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Somianka ( ugsomianka.bip.org.pl ) .

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Wójt Gminy Somianka

    /-/ Andrzej Żołyński

 

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-10 10:13:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-23 15:43:07
  • Liczba odsłon: 466
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553947]

przewiń do góry