Uchwała Nr XVIN/98/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 04 czerwca 2004

 

w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz.838, z późn. zm.) Rada Gminy Somianka, uchwala się co następuje:

§ 1

Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

  1. prowadzenia robót w pasie drogowym
  2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie zawiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
  4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienionych w pkt 1-3.

§ 2

1. Zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt.1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 0,20 zł

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 0,40 zł

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % całkowitego zajęcia jezdni - 0,50 zł

2. Stawki określone w ust. 1 pkt.1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości - 1,00 zł

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak za zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłatza 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia :

1) w obszarze zabudowanym - 5,00 zł

2) na drogowym obiekcie inżynieryjnym - 60,00 zł

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmującą pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy ( wyliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

 

§ 4

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego w obszarze zabudowanym - 0,05 zł

2) reklamy w obszarze zabudowanym - 0,60 zł

2. zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1pkt 4 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w wysokości - 0,60 zł

§ 5

 

Wnioski złożone przed dniem wejścia uchwały załatwiane są na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 6

 

Zwalnia się z uiszczania opłaty Gminę Somianka.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

        /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-06-08 12:49:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-08 12:49:03
  • Liczba odsłon: 578
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552720]

przewiń do góry