Uchwała Nr XVIN/98/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 04 czerwca 2004

 

w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr. 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz.838, z późn. zm.) Rada Gminy Somianka, uchwala się co następuje:

 

§ 1

Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym
 2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych nie zawiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienionych w pkt 1-3.

§ 2

1. Zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt.1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości - 0,20 zł

2) przy zajęciu jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 0,40 zł

3) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % całkowitego zajęcia jezdni - 0,50 zł

2. Stawki określone w ust. 1 pkt.1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości - 1,00 zł

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak za zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się następujące roczne stawki opłatza 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia :

1) w obszarze zabudowanym - 5,00 zł

2) na drogowym obiekcie inżynieryjnym - 60,00 zł

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmującą pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy ( wyliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

 

§ 4

1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego w obszarze zabudowanym - 0,05 zł

2) reklamy w obszarze zabudowanym - 0,60 zł

2. zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1pkt 4 ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w wysokości - 0,60 zł

§ 5

 

Wnioski złożone przed dniem wejścia uchwały załatwiane są na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 6

 

Zwalnia się z uiszczania opłaty Gminę Somianka.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                       /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

UCHWAŁA Nr XVIII/105/2004

Rady Gminy Somianka

                                                          z dnia 03 września 2004 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

 

       Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z poźn. zm.),oraz art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), Rada Gminy Somianka uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/123/93 Rady Gminy Somianka z dnia 23 czerwca 1993r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych w § 1 liczbę „30” zastępuje się liczbą „39”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

 

Uchwała Nr XVIII/109/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 03 września 2004 r.

 

w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64. poz. 593) oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228. poz. 2255 z późn. zm.) – Rada Gminy Somianka uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

W załączniku do Uchwały Nr III/38/95 Rady Gminy w Somiance z dnia 29 kwietnia 1995 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somiance zwany dalej GOPS działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 3. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 4. Uchwały Nr IX/31/90 Gminnej Rady Narodowej w Somiance z dnia 27 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance.
 5. Uchwały Nr II/46/91 Rady Gminy w Somiance z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie przekazania zadań własnych gminy w zakresie Pomocy Społecznej w Somiance.
 6. Niniejszego statutu.”.

2. W § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych sprawuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej.”.

3. W § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„Prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych”.

4. § 5 otrzymuje brzmienie”:

„W skład GOPS wchodzą:

 1. Kierownik.
 2. Pracownicy socjalni.
 3. Komórka organizacyjna do realizacji świadczeń rodzinnych”.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

                           Przewodniczący Rady Gminy

 

                             /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

 


Uchwała Nr XXI/115/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 07 grudnia 2004 r.

 

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i zwrotu udzielonych świadczeń z zakresu zadań własnych gminy.

 

 

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1, art. 9, art. 17 ust. 1 i 2, art. 36, art. 48, art. 50, art. 96 i art. 104 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593) uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Usługi opiekuńcze przyznaje się osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
 2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
 3. Usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie wywiadu środowiskowego i kwalifikacji lekarskiej.
 4. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcy, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
 5. Osoby nie spełniające warunku, o którym mowa w ust. 4 zwracają wydatki na usługi opiekuńcze na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem indywidualnej oceny sytuacji środowiska dokonanej na podstawie wywiadu środowiskowego.
 6. Wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca określa się decyzją administracyjną o przyznaniu świadczenia w formie usług opiekuńczych.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli żądanie odpłatności za usługi opiekuńcze stanowiłoby nadmierne obciążenie dla świadczeniobiorcy, kierownik ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego może odstąpić w części lub całości od odpłatności za usługi.
 8. Dotychczas wydane decyzje w zakresie usług opiekuńczych pozostają w mocy do końca okresu na jaki były wydane tj. do końca 31 grudnia 2004r.
 9. Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest przelewem przez świadczeniobiorcę na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somiance.

§ 2.

 1. W celu ekonomicznego usamodzielnienia osoby lub rodziny można przyznać świadczenie w naturze lub w formie pieniężnej.
 2. Pomoc w naturze polega na udostępnieniu na podstawie umowy – użyczenia maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwości zorganizowania własnego warsztatu pracy.
 3. Świadczenia pieniężne mogą być przyznane w formie jednorazowego zasiłku celowego lub pożyczki nieoprocentowanej.
 4. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć kwoty piętnastokrotnej najniższej emerytury brutto obowiązującej w dniu udzielenia pożyczki.
 5. Świadczenie na ekonomiczne usamodzielnienie gospodarcze przyznaje kierownik ośrodka pomocy społecznej w ramach posiadanych środków na podstawie wywiadu środowiskowego, kierując się potrzebami świadczeniobiorcy i celami pomocy społecznej.
 6. Warunki udzielenia pożyczki, sposoby spłaty i jej zabezpieczenie określa umowa.
 7. Pożyczka może być umorzona w całości lub części, jeżeli przyczyni się do osiągnięcia celów pomocy społecznej.

§ 3.

 1. Dożywianie dzieci polega na zakupie jednego posiłku dziennie dla dziecka uczęszczającego do szkoły.
 2. Posiłek przysługuje nieodpłatnie uczniowi z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
 3. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 100% ustawowego kryterium dochodowego, korzystanie z dożywiania odbywa się na zasadzie pełnej odpłatności.
 4. Dożywianie przyznawane jest w formie decyzji na rzecz rodzica bądź opiekuna ucznia po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

§ 4.

 1. Wydatki na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i okresowe przyznane pod warunkiem zwrotu części lub całości podlegają zwrotowi , jeżeli dochód w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
 2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją rodzinną, materialną i zdrowotną, a zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie stanowiłoby dla osoby nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, kierownik ośrodka pomocy społecznej na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej może odstąpić od żądania takiego zwrotu w całości lub w części.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr XII/76/2003 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zdań własnych w odniesieniu do dożywiania uczniów.

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

       

                                                                            /-/ Tadeusz JacekTolak

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-24 09:40:36
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-24 09:40:36
 • Liczba odsłon: 389
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541640]

przewiń do góry