Somianka 10 października 2016r.

 

                             INFORMACJA 

  o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelarii urzędu

Dane usunięto na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

 

          Wójt     

/-/ Andrzej ŻołyńskiOGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Somianka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelarii w Urzędzie Gminy Somianka, Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka

1.     Wymagania niezbędne

1)          posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)         brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)          wykształcenie wyższe,

5)          co najmniej 2 letni staż pracy,

6)          biegła znajomość obsługi komputera (Word, Internet, programy graficzne),

7)      umiejętność obsługi urządzeń biurowych m.in. fax, drukarka, kserokopiarka, skaner,

8)       znajomość instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin, w tym znajomość zasad elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD),

9)          znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

10)      znajomość ustawy o petycjach,

11)      znajomość ustawy o samorządzie gminnym, w tym zadań realizowanych przez samorząd gminny

12) cechy osobowości: umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i szybkiego podejmowania decyzji, odporność na stres, stanowczość, cierpliwość, uprzejmość, wysoka kultura osobista, sumienność i odpowiedzialność.

2.     Wymagania dodatkowe

1)        wykształcenie wyższe lub podyplomowe z zakresu administracji publicznej,

2)    staż pracy na stanowisku związanym z obsługą sekretariatu w administracji samorządowej,

3)        umiejętność obsługi kancelarii,

4)        umiejętność obsługi systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD),

5)        umiejętność formułowania wniosków oraz pism,

6)        umiejętność odróżniania wniosków, petycji i skarg.

7)     cechy osobowości: dokładność, podzielność uwagi, umiejętność działania pod presją czasu, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)        W zakresie spraw kancelaryjnych:

a.         obsługa sekretariatu Wójta,

b.         obsługa elektronicznej skrzynki pocztowej Urzędu oraz ePUAP,

c.    przyjmowanie i prowadzenie rejestru korespondencji wpływającej w formie papierowej oraz w systemie EZD,

d.         przyjmowanie i rejestrowanie telefonogramów,

e.    kierowanie obiegiem dokumentów i pism kierowanych do Urzędu w formie papierowej oraz w systemie EZD,

f.           przekazywanie skarg, wniosków i petycji na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy,

g.         obsługa radiotelefonu, faksu i centrali telefonicznej,

h.         wysyłanie korespondencji na zewnątrz, rejestrowanie i wysyłanie pism poleconych oraz współpraca w tym zakresie z urzędem pocztowym,

i.           wydawanie materiałów biurowych pracownikom,

j.           obsługa programu do obrotu materiałami biurowymi i eksploatacyjnymi,

 

k.         prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,

l.    oznakowanie list obecności w pracy odpowiednimi symbolami nieobecności pracownika,

m.       prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem dyscypliny pracy,

n.      przechowywanie książki wyjść w godzinach służbowych oraz udostępnianie jej pracownikom.

2)        W zakresie spraw administracyjno- gospodarczych:

a.         zarządzanie budynkiem administracyjnym Urzędu,

b.      sporządzanie dokumentacji dotyczącej korzystania z samochodów służbowych oraz kontrola kart drogowych,

c.         prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości w Urzędzie,

d.         odpowiedzialność za inwentarz ruchomy Urzędu.

4.         Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

1)          Praca w Urzędzie Gminy na stanowisku urzędniczym w wymiarze pełnego etatu,

2)       Umowa o pracę na czas określony do 31 marca 2017r. z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony w przypadku spełnienia oczekiwań,

3)          Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2016r.

5.       Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu sierpniu 2016 r. w Urzędzie Gminy w Somiance wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6.     Wymagane dokumenty.

1)         podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

2)         CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)         kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa, dyplomy), ewentualnie inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach   i umiejętnościach,

5)    podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6)    kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty, paszport),

7)    podpisane własnoręcznie oświadczenia, że kandydat:

a)     nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub   umyślne przestępstwo skarbowe,

b) posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw   publicznych,

c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz. 922),

8)       kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7.    Termin i miejsce składania dokumentów.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście (pokój nr 1, parter) lub przesłać listownie na adres: Urząd Gminy, Somianka- Parcele 16B, 07-203 Somianka w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi kancelarii urzędu” w nieprzekraczającym terminie 29 września 2016r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).


Opis stanowiska

Charakterystyka wymagań

Kwestionariusz osobowy                                                                               Wójt Gminy Somianka

                                                                                /-/ Andrzej Żołyński

 

 

Somianka 19 września 2016r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-19 12:44:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-17 10:53:29
  • Liczba odsłon: 997
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552567]

przewiń do góry