Uchwała Nr XLII/261/13

Rady Gminy Somianka

z dnia 28 listopada 2013 r.

   

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się na rok 2014 Program współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                  

                     Przewodniczący

                                         Rady Gminy

                             /-/ Krzysztof Jan Rakowski

 


                                                                      

Załącznik do Uchwały Nr XLII/261/13

Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2013 r.

 

Program

współpracy Gminy Somianka z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2014

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.       Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1)      ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

2)   organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy.

3)      innych podmiotach – należy rozumieć przez to:

a)     osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

b)     stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

c)      spółdzielnie socjalne,

d)     spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

4)      działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

5)      dotacje – należy przez to rozumieć dotacje w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

6)      konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

7)      komisji konkursowej – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Wójta Gminy Somianka w celu dokonania wyboru ofert.

8)      Programie – należy przez to rozumieć „Program Współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 ‘’.

9)      Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Somianka.

10)        Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Somianka.

11)        Wójta Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Somianka.

 

 

 

II. Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 2

Celem głównym Programu jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

§ 3

Cel główny Programu jest realizowany poprzez cele szczegółowe, w postaci:

a)      poprawy jakości życia mieszkańców,

b)      racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych kierowanych do sektora pozarządowego,

c)       zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

d)      budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej.

 

III. Zasady współpracy

§ 4

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

1)        pomocniczości – Gmina powierza organizacjom pozarządowym i innym podmiotom realizację zadań własnych, a one zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy. Samorząd oczekuje od organizacji samodzielnego wzmocnienia swoich zasobów kadrowych, materialnych i finansowych. Budżet Gminy nie powinien stanowić jedynego źródła finansowania organizacji,

2)        suwerenności stron – Gmina oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty respektują swoją odrębność i niezależność. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mają prawo do samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych,

3)     partnerstwa – Gmina oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty są równoprawnymi partnerami w definiowaniu problemów społecznych, określania sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych,

4)        efektywności – Gmina przy zlecaniu zadań publicznych dokonuje wyboru najbardziej korzystnego sposobu wydatkowania środków publicznych z zachowaniem wymogów określonych w ustawie o finansach publicznych,

5)     uczciwej konkurencji – Gmina zobowiązuje się do równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o możliwość realizacji zadania publicznego, opartego na kryteriach merytorycznych i ekonomicznych,

6)     jawności – Gmina udostępnia organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wszelkie informacje dotyczące zamiarów, celów i wysokości środków zaplanowanych w budżecie na współpracę z organizacjami oraz o kryteriach i sposobie oceny projektów. Organizacje pozarządowe i inne podmioty biorące udział w realizacji Programu udostępniają Gminie dane dotyczące struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.

 

IV. Zakres przedmiotowy współpracy

§ 5

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywać się będzie
w   sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, w szczególności w zakresie:

 

-         wspierania i upowszechniania kultury fizycznej lub

-         kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

 

V. Formy współpracy

§ 6

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami będzie miała następujące formy:

 

1)      zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w części VI Programu,

2)      publikowanie informacji dotyczących podejmowania działań objętych Programem na gminnej stronie internetowej.

3)      prawo do udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów w sesjach Rady Gminy i obradach Komisji Rady Gminy,

4)      uzgadnianie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów kierunków działań, priorytetów, opracowanie listy zadań publicznych przeznaczonych do realizacji w drodze konkursu ofert,

5)      konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,

6)      inne formy wsparcia obejmują:

a)    udzielanie pomocy przy organizowaniu otwartych spotkań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, w tym min. bezpłatne udostępnianie sali konferencyjnej Urzędu Gminy i pomieszczeń w świetlicach wiejskich, użyczanie sprzętu,

b)      w miarę możliwości udostępnianie terenów gminnych do realizacji przedsięwzięć,

c)    udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł niż budżet Gminy,

d)      wzajemne wykorzystanie wiedzy profesjonalistów pracujących w samorządzie i organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach,

e)    wspieranie w ubieganiu się o pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy, w tym z funduszy europejskich,

f)         promowanie działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów, uczestniczących w realizacji Programu.

 

§ 7

Powierzenie i wspieranie odbywa się na zasadach określonych w ustawie, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej.

 

 

VI. Priorytetowe zadania publiczne

§ 8

Za zagadnienie priorytetowe w 2014 r. uznaje się:

-     upowszechnianie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży lub

-     edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dla dzieci i młodzieży.

 

§ 9

Lista zagadnień priorytetowych, o których mowa w § 8, może zostać rozszerzona o inne zadania spośród określonych w art. 4 ustawy na wniosek Wójta lub organizacji pozarządowych i innych podmiotów w drodze zmiany niniejszej Uchwały.

 

VII. Okres realizacji Programu

§ 10

Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

VIII. Sposób realizacji Programu

§ 11

1.       Program będzie realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przez poszczególne stanowiska pracy odpowiedzialne za dany zakres działań, w szczególności poprzez:

1)      zlecenie realizacji zadań publicznych, poprzez wspieranie wykonywania zadań, wraz z udzieleniem dotacji ma dofinansowanie ich realizacji,

2)      wspólny udział w wykonywaniu zadań o charakterze pozafinansowym.

2.      Po uchwaleniu Programu, na stronie internetowej Gminy www.somianka.pl , w zakładce „organizacje pozarządowe”, każdorazowo zamieszczane będą informacje o planowanych przedsięwzięciach związanych z realizacją Programu.

3.       Wspieranie realizacji zadań organizacjom pozarządowym i innym podmiotom odbywać się będzie w drodze przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, chyba, że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecania.

4.       Otwarty konkurs ofert przeprowadzany będzie w trybie art. 13 – 15 ustawy.

5.       Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu zlecenie realizacji zadania może nastąpić z pominięciem otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w art. 19a ustawy.

 

IX. Wysokość środków planowanych na realizację Programu

§ 12

Wysokość środków finansowych planowanych w budżecie Gminy na realizację Programu wynosi   8.000,00 zł.

 

X. Sposób oceny realizacji Programu

§ 13

Ocena realizacji Programu dokonywana będzie według następujących wskaźników:

1)      liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

2)      liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego,

3)      liczba umów zerwanych lub unieważnionych,

4)      ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,

5)      wysokość kwot dotacji udzielonych w poszczególnych obszarach zadaniowych,

6)      liczba beneficjentów realizowanych zadań,

7)      liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje.

 

§ 14

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty mogą wnosić pisemne uwagi dotyczące realizacji Programu do końca marca 2015 roku.

 

XI. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 15

1.       Projekt Programu przygotował Wójt.

2.    Projekt umieszczony został na stronach internetowych Gminy www.somianka.pl , www.ugsomianka.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniach od 16 października do 30 października 2013 r.

 

 

3.       Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty mogły wnosić uwagi i propozycje w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

4.       Po rozpatrzeniu uwag i propozycji projekt Programu przedstawiony został pod obrady Rady Gminy.

5.       Konsultacje Programu przeprowadzone zostały zgodnie z Uchwałą Nr II/7/10 Rady Gminy Somianka z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania rocznych programów współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

  XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

§ 16

1.       Komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert powołuje Wójt.

2.       W skład komisji wchodzą przedstawiciele wskazani przez Wójta oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych lub innych podmiotów wskazani przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty nieuczestniczące w danym konkursie.

3. Członkowie komisji przed pierwszym posiedzeniem podpisują oświadczenia w trybie ustawy oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego, iż nie podlegają wykluczeniu w pracach komisji.

4.       Członkowie komisji na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji.

5.       Dla ważności posiedzenia konieczna jest obecność, co najmniej 50 % składu
jej członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

6.       Komisja po zakończeniu prac sporządza protokół, wraz z podaniem wyników konkursu, który przedstawia Wójtowi.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                                /-/ Krzysztof Jan Rakowski

 


Somianka, dnia 5.01.2015 r.

SG.523.1.2015

 

 

Ocena realizacji Programu współpracy Gminy Somianka
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014

 

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) oraz § 14 Programu Współpracy na rok 2014, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Somianka
Nr XLII/261/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

                                                                 

Wójt Gminy Somianka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do zgłaszania pisemnych uwag dotyczących realizacji „Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.


Uwagi dotyczące realizacji Programu współpracy należy zgłaszać w terminie do dnia 31 marca 2015 r. za pomocą formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełniony formularz można przesłać:

 

1)       listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)       emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl .

3)       lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój nr 11 II piętro) w godzinach urzędowania.

                                                                                                                 

Formularz oraz Program współpracy można otrzymać w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Somianka .  

 

Zgłoszone uwagi posłużą do oceny realizacji Programu. Ich analiza zostanie przedstawiona Radzie Gminy Somianka w sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy za rok 2014. Ponadto będą brane pod uwagę przy tworzeniu Programu na kolejny rok.

 

                                                                                 

 

 

Niniejsze zaproszenie zamieszczono:

1)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 5 stycznia 2015 r.

2)      na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 5 stycznia 2015 r.

3)   na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 5 stycznia 2015 r.
Formularz zgłoszenia uwag dotyczących realizacji

„Programu Współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

 

Podmiot zgłaszający …….......……………………………………………...........................

…….………….……………………………………….....………………………………………

    (nazwa organizacji, imię i nazwisko przedstawiciela organizacji, siedziba, e-mail, telefon)

 

Uwagi dotyczące realizacji Programu Współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok:
  ………………………………………………………..........................................................

....................................................……………………………………………………………

………………………………………………………………………………..............…………

……………………………………………………………………………..............……………

……………………………………………………………………………..............……………

 

                                                                     …………………………………………

                                                                        (data, podpis osoby reprezentującej)

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 12:04:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 12:04:50
  • Liczba odsłon: 266
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552506]

przewiń do góry