Uchwała Nr V/28/2007

Rady Gminy w Somiance

z dnia 14 lutego 2007 roku

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr IV/17/06 z dnia 29 grudnia 2006 r.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem na rok 2007 o kwotę 150.000 zł, do kwoty 11.348.548 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2

1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem na rok 2007 o kwotę 259.000 zł, do kwoty 12.862.511 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2.Zwiększa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 o kwotę 259.000 zł i ustala się je zgodnie z załącznikiem Nr 2   (2a-zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§3

1.Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 109.000 zł , do kwoty 1.513.963 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2.Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 109.000 zł, do kwoty 2.645.621 zł.

3.Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§4

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 109.000 zł, do kwoty 1.513.963 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

2.Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

            Przewodniczący Rady Gminy

 

               /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-23 12:31:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-23 12:31:36
  • Liczba odsłon: 472
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1543843]

przewiń do góry