U C H W A Ł A Nr XIX/156/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 2 grudnia 2005r.

 

w sprawie zawarcia porozumień z Zarządem Powiatu Wyszków.

 

     Na podstawie art.8 ust 2a i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 111 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami ) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Somianka z Zarządem Powiatu Wyszków porozumień na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Somianka oznaczonych numerami 28542, 28545, 28546, 28547, 28548, 28551, 28552 w okresie: od 15.11.2005r. do 30.03.2006 r.

 

§ 2

  1. Wzajemne zobowiązania stron określą odrębne porozumienia.
  2. Realizacja zadań o których mowa w § 1 wykonywana będzie przez Gminę Somianka z udziałem finansowym Powiatu Wyszkowskiego w kwocie 23.891,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                   

                                                               /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-06 15:33:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-06 15:33:30
  • Liczba odsłon: 451
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537000]

przewiń do góry