Uchwała Nr IV/17/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 29 grudnia 2006 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Somianka na rok 2007.

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 11.198.548 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1

§2.

 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.603.511 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku) .

§ 3

 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.404.963 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie - 1.404.963 zł,

2.Przychody budżetu w wysokości 2.536.621 zł, rozchody w wysokości 1.131.658 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz inne dochody związane z realizacją tych zadań-zgodnie z załącznikiem Nr 5a

§ 6

1.Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2.Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł.na realizację zadań określonych w gminnym

programie przeciwdziałaniu narkomanii

§ 7

Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: przychody - 614.320 zł, wydatki – 629.320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych:

  1. z tytułu dopłaty do wody - 100.000 zł,

            2.   z tytułu dopłaty do ścieków . - 70.000 zł,

                                                                             zgodnie z załącznikiem nr 7

2. Dotacje podmiotowe dla:

 1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 300.000 zł,

 2. działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 253.418 zł,

                                                                             zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 10.000 zł,

 2. wydatki - 25.000 zł,

                                                                              zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  - w kwocie 1.404.963 zł;

 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                - w kwocie 1.131.658 zł.

 3. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 300.000 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,

 2. zaciągania zobowiązań:

  1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 450.000 zł,

 3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-09 14:14:23
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-10 09:23:31
 • Liczba odsłon: 500
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553026]

przewiń do góry