Ewidencje

1.      Ewidencja analityczna do kont księgi dziennik główna dla budżetu gminy - dochody, kredyty, rozrachunki – stanowisko ds. księgowości budżetowej, pok. nr 1, podst. prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

2.      Ewidencja analityczna do kont rozrachunkowych jednostek budżetowych - dla Urzędu Gminy – stanowisko ds. księgowości budżetowej, pok. nr 1, podst. prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

3.      Ewidencja zmian planu dochodów budżetowych wg uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta – stanowisko ds. księgowości budżetowej, pok. nr 1, podst. prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

4.      Ewidencje księgowe: ratalnych wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, czynszów za lokale oraz umów dzierżawy gruntów, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat i kar nałożonych w trybie ustawy o ochronie przyrody i innych dochodów przypisanych – stanowisko ds. księgowości budżetowej, pok. nr 1, podst. prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

5.      Ewidencja czasu w pracy – stanowisko ds. kadr i płac, pok. nr 1, podst. prawna: art. 149 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

6.      Ewidencja zwolnień lekarskich – stanowisko ds. kadr i płac, pok. nr 1, podst. prawna: Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Somiance.

7.      Ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania – stanowisko informatyka, pok. nr 4, podst. prawna: Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Somiance.

8.      Ewidencja księgowa podatku od środków transportowych – stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pok. nr 5, podst. prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

9.      Ewidencja dróg i przepustów– stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa, pok. nr 6, podst. prawna: art. 20 ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

10.  Ewidencja przyjętych wniosków o wpis do CEIDG  – stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej, pok. nr 7, podst. prawna: Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Somiance.

11.  Ewidencja miejsc pamięci narodowej – stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej, pok. nr 7, podst. prawna: Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Somiance.

12.  Gminna ewidencja zabytków – stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej, pok. nr 7, podst. prawna: art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

13.  Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej, pok. nr 7, podst. prawna: art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

14.  Ewidencja zbiorników bezodpływowych stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej, pok. nr 7, podst. prawna: art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

15.  Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej, pok. nr 7, podst. prawna: art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

16.  Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej, pok. nr 7, podst. prawna: art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

17.  Ewidencja miejscowości, ulic i adresów stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska, pok. nr 8, podst. prawna: art. 47a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

18.  Ewidencja bazy noclegowej oraz gastronomicznej stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska, pok. nr 8, podst. prawna: Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Somiance.

19.  Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska, pok. nr 8, podst. prawna: art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

20.  Wykaz informacje o środowisku i jego ochronie – stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska, pok. nr 8, podst. prawna: art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

21.  Ewidencja księgowa podatków i opłat lokalnych – stanowisko ds. księgowości podatków i opłat, pok. nr 16, podst. prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

22.  Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT stanowisko pracy ds. wymiaru opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pok. nr 16, podst. prawna:  Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Somianka z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Somiance.

23.  Ewidencja syntetyczna – stanowisko ds. księgowości budżetowej, pok. nr 18, podst. prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

24.  Ewidencja księgowa analityczna wydatków i kosztów budżetowych – stanowisko ds. księgowości budżetowej, pok. nr 18, podst. prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

25.  Ewidencja zmian planu wydatków budżetowych – stanowisko ds. księgowości budżetowej, pok. nr 18, podst. prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

26.  Ewidencja analityczna sum depozytowych – stanowisko ds. księgowości budżetowej, pok. nr 18, podst. prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

27.  Ewidencja księgowa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – stanowisko ds. księgowości budżetowej, pok. nr 18, podst. prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

28.  Ewidencja ilościowo – wartościowa środków trwałych i wyposażenia Urzędu – stanowisko pracy ds. administracyjno-księgowych, budynek dawnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, podst. prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

29.  Ewidencja analityczna do gospodarki materiałowej – stanowisko pracy ds. administracyjno-księgowych, budynek dawnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, podst. prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-11-17 15:09:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-18 13:33:56
  • Liczba odsłon: 1225
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541582]

przewiń do góry