Dostęp do informacji publicznych

nie zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej

- informacje ogólne

 

       Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Somianka, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

 

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej:

Osoby chcące uzyskać informacje o zakresie działania Gminy Somianka, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej ( Wzór wniosku).

Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Somianka pok. nr 14 (sekretariat – I piętro) lub przesłać listownie na adres:

Urząd Gminy

07 – 203 Somianka

woj. mazowieckie

Bez pisemnego wniosku są udostępniane informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie (w formie ustnej lub pisemnej).

Zasady udostępniania informacji zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwach prowadzonych przez Urząd Gminy Somianka, znajdują się w dziale: rejestry, ewidencje i archiwa.

 

Tryb i sposób prowadzenia spraw związanych z udostępnieniem informacji publicznych:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest rejestrowany w rejestrze korespondencji wpływającej. Po zadekretowaniu przez Wójta lub osobę upoważnioną wniosek jest przekazywany na merytoryczne stanowisko pracy. Projekt odpowiedzi przygotowuje merytoryczne stanowisko pracy.

Z przedstawionym projektem zapoznaje się Wójt lub osoba upoważniona. W przypadku braku uwag, pismo jest podpisywane przez Wójta lub osobę upoważnioną.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, sprawy szczególnie skomplikowane (przygotowanie informacji przetworzonych) w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Wyłączenia jawności informacji publicznych dostępnych w Urzędzie Gminy:

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

W szczególności tajemnicy przedsiębiorcy, skarbowego postępowania administracyjnego, ochrony życia prywatnego i rodzinnego oraz ochrony innych dóbr osobistych.

 

 

 

Udostępnienie informacji publicznej,
która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznych

 

1.   Osoba prowadząca sprawę:

Merytoryczne stanowisko pracy, w zależności od zakresu żądanej informacji, tel. (29) 741 – 87 – 90 lub (29) 741 – 87 – 96.

 

2.   Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Bez pisemnego wniosku są udostępniane informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie. Są one udostępniane w formie ustnej lub pisemnej.

 

3.   Opłaty:

koszty związane ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę, wskazaną we wniosku (zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/13 Wójta Gminy Somianka z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania oraz za udostępnienie informacji publicznej.

 

Opłatę można uiścić w Kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 66 8923 1076 0600 0824 2006 0001.

                                                                            

4. Terminy załatwienia sprawy:

Do 14 dni od dnia złożenia wniosku, sprawy szczególnie skomplikowane (przygotowanie informacji przetworzonych) w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

5. Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Wójta Gminy Somianka w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji.

 

6. Miejsce złożenia wniosku:

Sekretariat Urzędu Gminy Somianka – pok. nr 14 (I piętro) w godz. od 8 00 -16 00 .

 

7. Podstawa prawna:

Art. 10, 13 - 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

 

Opracowała: Teresa Lipska Sekretarz Gminy

 

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Somianka w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej oraz za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania

 

  Wzór wniosku

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-08-04 14:53:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-02 13:06:57
  • Liczba odsłon: 3165
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544055]

przewiń do góry