Uchwała Nr XVIN/96/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 04 czerwca 2004r.

 

w sprawie opracowania wieloletniego planu rozwoju gminy

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 141 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje :

 

§ 1

  1. Przystępuje się do opracowania wieloletniego planu rozwoju gminy Somianka

  2. Wnioski i sugestie osób zainteresowanych w sprawie wieloletniego planu rozwoju gminy przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały.

  3. Wieloletni plan rozwoju gminy obejmuje lata 2004-2006 w perspektywie 2007-2013.

§ 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń sołtysów.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-06-08 13:07:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-08 13:11:47
  • Liczba odsłon: 615
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537056]

przewiń do góry