Uchwała Nr XXVII/147/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 28 sierpnia 2005 roku

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXII/122/04

z dnia 21 grudnia 2004 roku

    Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591) z późniejszymi zmianami)oraz art.109,122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz.148 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się dochody budżetu gminy ogółem na rok 2005 w wysokości 254.844 zł. do kwoty 9.627.955 zł. zgodnie z zał. Nr 1 i 2

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem na rok 2005 w wysokości 120.000 zł. do kwoty 10.766.059 zł. zgodnie z zał. Nr 1 i 2

§ 3

Zwiększa się deficyt w wysokości 374.844 zł. źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.138.104 zł. będą: - kredyty i pożyczki - 638.408 zł.

                                    - wolne środki - 499.696 zł. zgodnie z zał. Nr 2

§ 4

Dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy na rok 2005 w kwocie 331.521 zł. zgodnie z zał. Nr 3

§ 5

  1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne ogółem na rok 2005 w wysokości 120.000 zł do kwoty 1.987.014 zł. zgodnie z zał. Nr 4

  2. W wydatkach inwestycyjnych ustalonych w ust.1 obejmujących wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 331.521 zł. do kwoty 209.437 zł. zgodnie z zał. Nr 5

§ 6

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005r. i lata następne stanowi załącznik Nr 6

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005
  2. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                              /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-08-31 15:07:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-09-01 09:04:07
  • Liczba odsłon: 563
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553072]

przewiń do góry