Uchwała Nr XII/73/ 2003

Rady Gminy w Somiance

z dnia 30 grudnia 2003r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

 

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 10, ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst. Dz. U. Nr 9 z 2002 r. poz. 84 z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatku i opłatach lokalnych (M. P. Nr 51 poz. 804) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r. (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Nr 15, poz.83) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XI/69/2003 Rada Gminy w Somiance z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu i zwolnień w tym podatku wprowadza następujące zmiany:

  • w ust. 4 pkt 2 lit. b zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „ – równej lub wyższej

niż 40 t - 2 548,65 zł.)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                          

                                                              /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-01-05 13:08:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-20 10:45:20
  • Liczba odsłon: 547
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553931]

przewiń do góry