UCHWAŁA Nr XXV/140/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 21 kwietnia 2005 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/103/2004 Rady Gminy Somianka z dnia 03 września 2004 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju Gminy.

 

   Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6, w związku z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.),Rada Gminy Somianka uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVIII/103/2004 Rady Gminy Somianka z dnia 03 września 2004 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju Gminy wprowadza się następujące zmiany. Tabela Nr 7 strona 50,51,52 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołtysów.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-25 13:35:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-25 13:35:23
  • Liczba odsłon: 557
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541615]

przewiń do góry