OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Wójt Gminy Somianka ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat w Urzędzie Gminy Somianka, Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka

1.     Wymagania niezbędne

1)        posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3)       brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)          wykształcenie wyższe,

5)          co najmniej 2 letni staż pracy,

6)          znajomość zagadnień związanych z wymiarem podatków i opłat lokalnych,

7)          umiejętność stosowania i interpretowania przepisów prawa,

8)          biegła znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet),

9)       obowiązkowość i odpowiedzialność, sumienność, odporność na stres, umiejętność radzenia sobie z konfliktami, wysoka kultura osobista.

2.     Wymagania dodatkowe

1)       wykształcenie wyższe lub podyplomowe o profilu podatki, administracja lub prawo,

2)     staż pracy na stanowisku w administracji samorządowej, związany z wymiarem podatków i opłat,

3)        umiejętność przeprowadzania postępowań podatkowych,

4)   znajomość obsługi programów komputerowych: PODATKI (system wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych),

5)        doświadczenie w zakresie obsługi klienta,

6)      umiejętność nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

3.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1)        W zakresie podatków od osób fizycznych:

a.         dokonywanie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego,

b.        dokonywanie wymiaru podatków: od nieruchomości od osób fizycznych, rolnego i leśnego,

c.         przygotowanie dokumentacji do wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości,

d.        wprowadzanie zmian geodezyjnych,

e.    bieżąca aktualizacja danych adresowych, szczególnie płatników podatku od nieruchomości.

2)        W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych:

a.      zawiadamianie jednostek o wysokości stawek podatków, przyjętych przez Radę Gminy na rok podatkowy,

b.        gromadzenie deklaracji podatkowych,

c.         prowadzenie rejestru,

d.        przygotowanie decyzji wymiarowych.

3)        W zakresie podatku od środków transportowych m.in.:

a.         prowadzenie ewidencji podatników tego podatku,

b.        prowadzenie ewidencji księgowej,

c.         gromadzenie deklaracji,

d.        prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

e.         przygotowanie decyzji w sprawie podatku po upływie terminu płatności.

4)        Prowadzenie rejestru podań w sprawach wymienionych w pkt 2 i 3.

5)        Prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem okresu pracy w gospodarstwie do pracowniczego stażu pracy.

6)        Współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (przy współpracy ze stanowiskiem ds. wymiaru podatków i opłat).

4.         Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku.

1)     Miejsce wykonywania pracy- budynek Urzędu Gminy Somianka, Somianka- Parcele 16B

2)        Umowa o pracę na czas określony do 4 sierpnia 2018r. w pełnym wymiarze czasu pracy, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony w przypadku spełnienia oczekiwań,

3)         Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 5 lutego 2018r.

4)       Stanowisko pracy w Referacie Finansów i Budżetu, podległe Skarbnikowi Gminy, praca w zespole dwuosobowym.

5)    Praca lekka, siedząca, (sporadyczne wyjazdy w teren) wymagająca wysiłku umysłowego.

5.       Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu grudniu 2017r. w Urzędzie Gminy Somianka wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

6.     Wymagane dokumenty.

1)         podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

2)   podpisany własnoręcznie życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)         kopie świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie,

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (świadectwa, dyplomy), ewentualnie inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

5)    Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6)    kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie (dowód osobisty, paszport),

7)    podpisane własnoręcznie oświadczenia, że kandydat:

a)     nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub   umyślne przestępstwo skarbowe,

b)    posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw   publicznych,

c)     wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

8)       kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7.    Termin i miejsce składania dokumentów.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście (pokój nr 14, I piętro) lub przesłać listownie na adres: Urząd Gminy, Somianka- Parcele 16B, 07-203 Somianka w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatku i opłat” w nieprzekraczającym terminie 26 stycznia 2018r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 

Somianka 16.01.2018r.

                                                                                                                Z-CA WÓJTA

                                                                                                        /-/ Agnieszka Salwin


Opis stanowiska pracy

Charakterystyka wymagań

Kwestionariusz osobowyInformacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i opłat 

Dane usunięto na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-16 12:49:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-17 11:09:04
  • Liczba odsłon: 923
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552832]

przewiń do góry