UCHWAŁA Nr XIII/83/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 20 lutego 2004 r.

 

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

 

Na podstawie art. 21 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się wieloletni programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

 1. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 2. Uchwała podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych na terenie gminy.

                                                                                  Przewodniczący   Rady Gminy

/-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

 

 

 

Załącznik

do uchwał nr XIII/83/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 20 lutego 2004 r.

Wieloletni programu

gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

w latach 2004 – 2008

 

Rozdział 1

Mieszkaniowy zasób gminy

§ 1

 1. Mieszkaniowy zasób gminy obejmuje lokale stanowiące własność gminy albo komunalnych osób prawnych.

 2. Techniczny stan budynków określa się w oparciu o wyposażenie lokali w instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody, dostępu do wody z wodociągu gminnego i dostępu do gminnej kanalizacji sanitarnej.

 3. Wielkość zasobów mieszkaniowych gminy w poszczególnych latach z uwzględnieniem stanu technicznego określonego w ust. 2 stanowi załącznik nr 1.

Rozdział 2

Zakres prac remontowych i modernizacyjnych budynków i lokali

§ 2

 1. Rzeczowy zakres potrzeb remontowych i modernizacyjnych określa załącznik nr 2.

 2. Finansowy i rzeczowy plan remontów i modernizacji określa załącznik nr 3.

 

Rozdział 3

Polityka gminy w zakresie sprzedaży lokali

§ 3

Gmina Somianka w okresie objętym wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 – 2008 nie zamierza prowadzić sprzedaży lokali mieszkalnych.

 

Rozdział 4

Zasady polityki czynszowej

§ 4

Wysokość stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ustalany jest przez Wójta Gminy w formie Zarządzenia.

§ 5

 1. Ustalona w sposób określony w § 4 wysokość stawki czynszu jest stawką bazową czynszu.

 2. Stawka bazowa czynszu podlega obniżeniu zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 4.

§ 6

Stawka za ogrzewanie lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy wynosi 2,00 zł + 22 % VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie.

§ 7

Stawka czynszu za lokal socjalny stanowi 50 % stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

 

Rozdział 5

Zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobami gminy

§ 8

Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządza Wójt Gminy.

§ 9

 1. Budynki mieszkalne i wyodrębnione lokale mieszkalne stanowiące własność gminy Somianka stanowią mieszkaniowy zasób gminy.

 2. Sposób zarządu w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe ustala zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. Nr 85, poz. 388 z późn. zm.).

 3. Zarząd i administrację wyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy sprawuje Wójt Gminy.

 4. W ramach sprawowanego zarządu i administracji Wójt Gminy pobiera czynsz i inne opłaty związane z wynajmem lokalu oraz podpisuje w imieniu gminy umowy z lokatorami.

Rozdział 6

Zasady finansowania gospodarki mieszkaniowej

§ 10

Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy finansowane są z wpływów z tytułu czynszów za lokale mieszkalne z zastrzeżeniem § 11.

§ 11

Roboty remontowe oraz inwestycyjne w budynkach obejmujących mieszkaniowy zasób gminy w ramach posiadanych środków mogą zostać sfinansowane z dochodów z najmu lokali użytkowych oraz dotacji.

§ 12

Na koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy składają się koszty bieżącej eksploatacji. Do kosztów bieżącej eksploatacji zaliczane są koszty zarządu i administracji.

§ 13

Wydatki na bieżącą eksploatację, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w latach 2004 – 2008 zagwarantowane winny być w budżecie gminy.

 

Rozdział 7

Polityka gminy a zakresie racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

§ 14

 1. W związku z pogarszającym się stanem technicznym zasobu mieszkaniowego gminy należy podjąć działania zmierzające do uzyskania większej ilości mieszkań.

 2. W celu realizacji zamierzenia o którym mowa w ust. 1 podejmowane będą następujące działania:

 1. dokonywanie zamiany nieruchomości gminnych na lokale mieszkalne,

 2. przeznaczenie i adaptacje lokali na lokale mieszkalne oraz pozyskiwanie lokali od innych podmiotów,

 3. dokonywanie remontów kapitalnych starej substancji mieszkaniowej celem utrzymania stanu zasobów mieszkaniowych w nie zmniejszonej ilości lokali przeznaczonych na wynajem.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

 

                                                 Załącznik Nr 1 do

                                                                                                           Uchwały Nr XIII/83/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 20 lutego 2004 r.

 

 

Wielkość zasobów mieszkaniowych gminy Somianka z uwzględnieniem stanu technicznego.

 

Somianka –Parcele 25- Budynek zajmowany przez lekarzy.

Budynek mieszkalny wolnostojący o ogólnej powierzchni użytkowej 330 m2

Składający się z trzech lokali mieszkalnych, każdy o powierzchni użytkowej 110 m2

Lokale są zamieszkałe przez lekarzy, każdy lokal wyposażony jest w instalacje ciepłej i zimnej wody, centralne ogrzewanie, łazienkę, energię elektryczną.

Stan techniczny budynku dobry.

 

Ulasek 28 – Dom nauczyciela.

Budynek mieszkalny wolnostojący o ogólnej powierzchni użytkowej 174 m2 składający się z czterech lokali mieszkalnych o wymiarach:

Nr 1, powierzchnia użytkowa 49,3 m2 , zamieszkały.

Nr 2, powierzchnia użytkowa 40,9 m2 , zamieszkały.

Nr 3, powierzchnia użytkowa 57,5 m2 , zamieszkały.

Nr 4, powierzchnia użytkowa 26,9 m2 , niezamieszkały.

Lokale wyposażone są w instalację ciepłej i zimnej wody, centralne ogrzewanie, łazienkę, energię elektryczną.

Budynek wymaga częściowego remontu dachu, częściowej wymiany stolarki okiennej, remontu instalacji elektrycznej – ogólny stan techniczny budynku dobry.

 

Wola Mystkowska – Dom nauczyciela.

Budynek mieszkalny wolnostojący o ogólnej powierzchni użytkowej 128,5m2 składający się z trzech lokali mieszkalnych o wymiarach:

Nr 1, powierzchnia użytkowa 42,6 m2 , zamieszkały.

Nr 2, powierzchnia użytkowa 43,3 m2 , zamieszkały.

Nr 3, powierzchnia użytkowa 42,6 m2 , obecnie znajduje się w nim przedszkole.

Lokale wyposażone są w instalację ciepłej i zimnej wody, centralne ogrzewanie, łazienkę, energię elektryczną.

Budynek wymaga, częściowej wymiany stolarki okiennej– ogólny stan techniczny budynku dobry.

 

Jackowo Górne – Budynek szkoły.

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 51m2 znajduje się na półpiętrze budynku szkoły podstawowej w Jackowie Górnym.

Lokal wyposażony jest w instalacje ciepłej i zimnej wody, centralne ogrzewanie, łazienkę, energie elektryczną.

Ogólny stan techniczny lokalu dobry.

 

Nowe Wypychy – Budynek szkoły.

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 43 m2 znajduje się na piętrze budynku szkoły podstawowej w Nowych Wypychach, wyposażony jest w instalację cieplej i zimnej wody, centralne ogrzewanie, energię elektryczną.

Stan techniczny lokalu dobry.

 

Ostrowy – Budynek po byłej szkole podstawowej.

Lokal socjalny – o powierzchni 42 m2 znajduje się na piętrze budynku po byłej szkole podstawowej w Ostrowach. Lokal wyposażony jest w zimną wodę i energię elektryczną, stanowi przejściowy okres do zamieszkania. Brak pozostałych mediów.

 

                                                                                                      Przewodniczący  Rady Gminy

 

                                                                                                          /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Załącznik Nr 2 doUchwały Nr XIII/83/2004 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2004 r.

Rzeczowy zakres potrzeb remontowych i modernizacyjnych budynków mieszkalnych.

 

Ulasek – Dom Nauczyciela

Budynek wymaga częściowego remontu dachu, częściowej wymiany stolarki okiennej, remontu instalacji elektrycznej.

 

Wola Mystkowska – Dom Nauczyciela

Budynek wymaga, częściowej wymiany stolarki okiennej i częściowej wymiany podłóg.

Nowe Wypychy - w lokalu należy wygospodarować pomieszczenie z przeznaczeniem na łazienkę.

Przewodniczący Rady Gminy

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/83/2004 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2004r.

Finansowy i rzeczowy plan remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych.

 

Ulasek – Dom Nauczyciela

- remontu dachu – 15 tyś. zł.

- częściowa wymiana stolarki okiennej –12 tyś. zł.

- remontu instalacji elektrycznej – 5 tyś. zł.

 

Wola Mystkowska – Dom Nauczyciela

- częściowa wymiana stolarki okiennej – 9 tyś. zł.

- częściowej wymiany podłóg 10 tyś. zł.

 

Nowe Wypychy - Lokal mieszkalny

- wykonanie łazienki wraz i instalacją kanalizacyjną 4 tyś. zł.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/83/2004 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2004r.

Stawka bazowa czynszu podlega obniżeniu:

 1. 0,20 zł za 1m2 powierzchni użytkowej za brak w lokalu łazienki,
 2. 0,50 zł za 1m2 powierzchni użytkowej za brak w lokalu kanalizacji i centralnego ogrzewania.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-02-23 13:34:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-23 14:13:41
 • Liczba odsłon: 621
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537069]

przewiń do góry