Somianka, 11.05.2010 r.

ID 7624/3/10

 

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Somianka

 

Wójt Gminy Somianka 07-203 Somianka, działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 2010.05.06 wpłynął wniosek Powiatu Wyszkowskiego Aleja Róż 2 07-200 Wyszków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowa/modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 4414W w miejscowości Kręgi. Mając na uwadze że potencjalna inwestycja może wpłynąć lub oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Somianka, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie.

       Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się   z dokumentacja sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 12.05.2010r. do 3.06.2010 r. w Urzędzie Gminy Somianka pokój Nr 6 godz. 8 oo   do 15 oo. oprócz sobót. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Somianka przed wydaniem decyzji.

 

 

                                                                                                  Wójt Gminy Somianka

                                                                                                   /-/ Andrzej Żołyński

 

 

     

Otrzymują:

1. Powiat Wyszkowski Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków,

2. Sołtys wsi Kręgi przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,

3. Strona internetowa BIP i tablica w budynku Urzędu Gminy Somianka

4. a/a.

 

 

                                                                                                  Somianka 2010-06-15

ID 7624/2/10

 

POSTANOWIENIE

 

           Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust.2 oraz art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 56   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie.

 

postanawiam

 

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie /modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 4414W w miejscowości Kręgi.

 

UZASADNIENIE

 

          W dniu 2010.05.06 Powiat Wyszkowski wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn./Przebudowa /modernizacja/ odcinka drogi powiatowej nr 4414W w miejscowości Kręgi relacji Wyszków – Sominka – Popowo Kościelne na działce o nr ewidencyjnym 463 w (jednostce ewidencyjnej Kręgi gm. Somianka ). Wniosek został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Somianka.

         Po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wydanej postanowieniem   RDOŚ-14-WOOŚ-II-UW-6614-937/10 z dnia 31 maja 2010 r. (wpłynęło 2010.06.07) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie Nr PPIS-ZNS-712/28/2010 z dnia 2010.05.18 (wpłynęła 2010.05.20) stwierdzam, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia   rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko( Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) planowane przedsięwzięcie pn : Przebudowa / modernizacja odcinka drogi powiatowej nr.4414W w miejscowości Kręgi na działce o nr ewiden. 463   gm. Somianka kwalifikuje się   do rodzaju przedsięwzięć   mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.

W oparciu o opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, oraz opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzam że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą   szczegółowe uwarunkowania zawarte w art.63 ust.1 w/w ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko a w szczególności że skala i zakres planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na przebudowie krótkiego odcinka drogi w istniejącym pasie drogowym na odcinku 220 m, polegać będzie na wykonaniu podbudowy , warstwy wiążącej i   ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych, a także ścięcie poboczy i uzupełnienie pospółką oraz wyrównanie   i zagęszczenie poboczy. W miejscu planowanego przedsięwzięcia istnieje droga o nawierzchni żwirowej, która charakteryzuje się złym stanem technicznym. Przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzieciem o niewielkiej skali zajmuje powierzchnię w granicach istniejącego pasa drogowego. Przebudowa odcinka drogi nie spowoduje istotnych zmian w istniejącym stanie zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest możliwości kumulowania się jej oddziaływania z innymi.

Wszystkie wykorzystane surowce, materiały, energia, woda potrzebne będą jedynie na czas wykonywania robot budowlanych. Materiały do wbudowania tj. pospółka, mieszanka mineralno-bitumiczna, dowożone będą bezpośrednio z wytwórni mas i magazynów stacjonarnych producenta i na bieżąco wbudowane w przygotowany etap i zakres robót drogowych.

W okresie eksploatacji drogi nie będzie bieżącego wykorzystywania wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Do realizacji przedsięwzięcia   zostaną wykorzystane typowe maszyny budowlane i wywrotki dowożące potrzebne materiały budowlane. Emisja zanieczyszczeń oraz hałasu wystąpi na etapie realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływania będą krótkotrwałe i związane z fazą realizacji przedsięwzięcia. Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinno wystąpić ryzyko przekroczenia standardów jakości środowiska.

W trakcie eksploatacji zmodernizowanego odcinka drogi, w wyniku uzyskania poprawy równości nawierzchni i w istocie polepszenia warunków jezdnych, zmniejszy się wielkość emisji zanieczyszczeń od poruszających się pojazdów mechanicznych.

Podczas realizacji przedsięwzięcia należy:

a) zapewnić na terenie placu budowy prawidłowe przechowywanie paliw i smarów oraz

    innych materiałów i surowców w taki sposób, aby nie zanieczyszczać wód i powierzchni ziemi,

b) teren inwestycji zlokalizowany jest w sąsiedztwie w odległości 100 m od obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Bugu PLB 140001. W związku z tym prace budowlane należy prowadzić w porze dziennej, w godz. od 6 00 do 22 00 .

c) do wykonywania robót zostanie użyty sprzęt sprawny technicznie , o możliwie  

     najmniejszych emisjach hałasu i zanieczyszczeń powietrza,

d) pojazdy przewożące materiały na tern budowy wyposażyć w opończe, w celu uniknięcia pylenia i ograniczenia zanieczyszczeń do środowisko,

e) prawidłowo zagospodarować przez wykonawcę robót odpady powstałe w trakcie

    wykonywania prac drogowych takie jak: przepracowane oleje czy niesegregowane odpady komunalne, które należy przekazać firmom, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi procedurę ich unieszkodliwiania.

Na odcinku planowanego przedsięwzięcia wody opadowe będą odprowadzane do rowów przydrożnych.

Przebudowa przedmiotowej drogi nie należy do przedsięwzięć w wyniku, którego wystąpi ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych, W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochrona , w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych .

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenia historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W zasięgu oddziaływania inwestycji oraz najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód   stojących. Nie ma uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Planowane przedsięwzięcie nie będzie   znacząco oddziaływać na środowisko.

Zanieczyszczenia do środowiska naturalnego powstaną w trakcie wykonywania robót związanych z przebudową   przedmiotowego odcinka drogi podczas wykonywania robót oraz przewozem materiałów. Oddziaływanie będzie przejściowe i odwracalne.

    Po   przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.

        

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

                                                                                          Wójt Gminy Somianka

                                                                                             /-/ Andrzej Żołyński

 

 

Otrzymują:

 1. Powiat Wyszkowski,   Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.                                          2.    Sołtys wsi Kręgi przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,                               3.    Strona internetowa BIP i tablica Urzędu Gminy Somianka,                           4.    a/a

       

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie.

 

 

 

 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

                                                                                     

  Somianka dnia 15.06.2010r.

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

 

Wójt Gminy Somianka zawiadamia, że:

 

w dniu 9 czerwca 2010r. wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „ Przebudowie/ modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 4414W relacji Wyszków-Somianka – Popowo Kościelne” na działce o nr ewiden. 463 w miejscowości Kręgi gm. Somianka.

        

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia, będące przedmiotem niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Somiance(pok. nr 6).

 

                                                                                                 Wójt Gminy Somianka

                                                                                                   /-/ Andrzej Żołyński

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Powiat Wyszkowski , Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

2. Sołtys wsi Kręgi – przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

3. Strona internetowa BIP i tablica ogłoszeń   w budynku Urzędu Gminy Somianka.

4. a/a

    

 

 

                                                                                                                Somianka 2010-07-07

 

ID 7625/2/10

 

DECYZJA Nr 2/10

 

 

      Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Wyszkowskiego, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków, dla przedsięwzięcia polegającego na „ Przebudowie/modernizacji odcinka drogi powiatowej nr 4414W relacji Wyszków – Somianka – Popowo Kościelne” na działce o nr ewiden. 463 w miejscowości Kręgi gm. Somianka

 

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 2010.05.06 do kancelarii Urzędu Gminy Somianka wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn./Przebudowa /modernizacja/ odcinka drogi powiatowej nr 4414W w miejscowości Kręgi relacji Wyszków – Sominka – Popowo Kościelne na działce o nr ewidencyjnym 463 w (jednostce ewidencyjnej Kręgi gm. Somianka ). Wniosek został zamieszczony w Publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Somianka. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia  rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko( Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) drogi publiczne zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko może być wymagane.

W dniu 2010.05.06 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. O wszczęciu postępowania zostały poinformowane strony postępowania. Sołtys wsi Kręgi – celem podania do publicznej wiadomości mieszkańcom, strona internetowa BIP i tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Somianka.

Biorąc pod uwagę wyżej powołane rozporządzenie, organ prowadzący wystąpił z wnioskiem ID 7624/5/10 z dnia 2010.05.06  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie/modernizacji/ odcinka drogi powiatowej nr 4414W , a w przypadku zajęcia stanowiska odpowiadającego się za sporządzeniem raportu dla tego przedsięwzięcia , o określenie jego zakresu.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie , postanowieniem RDOŚ-14-WOOŚ-II-UW-6614-937/10 z dnia 31 maja 2010 r. (wpłynęło 2010.06.07) wraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcina drogi powiatowej nr 4414W relacji Wyszków – Somianka – popowo Kościelne, na działce o nr ewidencyjnym 463 w miejscowości Kręgi, gm Somianka, niema konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie wydał oponnie PPIS-ZNS-712/28/2010 z dnia 2010.05.18 (wpłynęła 2010.05.20) odstępuje od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu dla przedsięwzięcia  polegającego na przebudowie odcina drogi powiatowej nr 4414W relacji Wyszków – Somianka – popowo Kościelne, na działce o nr ewidencyjnym 463 w miejscowości Kręgi, gm. Somianka.

Wójt Gminy Somianka na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r., po otrzymaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie , a także po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia  w postanowieniu ID 7625/2/10 z dnia 2010.06.09  nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z załączonej do wniosku karty informacyjnej oraz przedmiotowych uzgodnień uwzględniając łącznie uwarunkowania w art. 63 ust. 1 ustawy „ooś” niema konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko argumentując to w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań w przedstawiony poniżej sposób:

 

    1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem: 

     a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz wzajemnych proporcji

         Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie /modernizacji/ odcinka drogi powiatowej nr 4414W relacji Wyszków – Somianka – Popowo Kościelne, na działce o nr ewidencyjnym 463 w miejscowości Kręgi gm. Somianka. długość przedmiotowego odcinaka wynosi 220 m,. W aktualnym stanie analizowany odcinek pełni funkcje drogi lokalnej posiada nawierzchnię żwirową.

          W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną: podbudowa drogi, warstwa wiążąca i ścieralna z mieszanek mineralno – bitumicznych, a także ścięcie i uzupełnienie pospółką oraz wyrównanie  i zagęszczenie poboczy.

      b) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania się oddziaływań  

          przedsięwzięć znajdujących się na obszarze na który będzie oddziaływać 

          przedsięwzięcie .

           Nie przewiduje się kumulowania oddziaływań z przedsięwzięciami znajdującymi się

           na terenach sąsiednich nieruchomości.

      c) wykorzystywania zasobów naturalnych

            Surowce, materiały oraz energia wykorzystywane będą jedynie w fazie realizacji

            planowanego przedsięwzięcia. Materiały do wbudowania tj. asfalt, cement czy

            pospółka dowożone będą bezpośrednio z magazynów stacjonarnych producenta i

            wykorzystywane na bieżąco.

       d)  emisji i występowania innych uciążliwości

            Ułożenie nowej, jednolitej nawierzchni jezdni  w zdecydowany sposób poprawi komfort poruszania się po drodze. Zwiększy się płynność ruchu pojazdów, natomiast zmniejszeniu ulegnie zużycie paliwa, a tym samym emisja gazów spalinowych do środowiska.

             Duży wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń zanieczyszczeń ma przede wszystkim  wielkość i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa, budowa silnika, na co zarządzający drogą niema wpływu. Podjęte działania obniżą poziom hałasu, poprawią stan powietrza atmosferycznego i wód gruntowych w otoczeniu drogi.

         e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i 

             stosowanych technologii.

               Prawidłowe wykonanie przedsięwzięcia nie będzie stwarzać zagrożenia dla

               środowiska.

2)  usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem  możliwego zagrożenia dla środowiska, w

     szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się

     środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i

     krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania

     przestrzennego- uwzględniające:

 

    a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

                 Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów 

    wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych

  

    b) obszary wybrzeży

                 Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

   

    c) obszary górskie lub leśne

                  Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

   

    d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wodnych i obszary ochronne

        zbiorników wód śródlądowych

                   W rejonie inwestycji nie występują obszary objęte ochroną.

     

     e) obszary wymagające specjalnej ochrony, ze względu na występowanie gatunków roślin

         i zwierząt i ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000

         oraz pozostałe formy ochrony przyrody

                     Planowana inwestycja zlokalizowana jest w odległości 100 m od obszaru Natura  

         2000 Dolina Dolnego Bugu PLB 140001.

                      Biorąc pod uwagę lokalizacje a także zakres i skale oddziaływania

         przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdza się , iż nie będzie ono znacząco negatywnie 

         oddziaływać  na cele ochrony i integralność ww. obszaru oraz na spójność całej sieci

         Natura 2000.

 

      f) obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

                       W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary na

          których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

     

      g)  obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

                        Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary o krajobrazie

           mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

 

      h) gęstość zaludnienia

                         Gęstość zaludnienia gminy Somianka wynosi 47,6 os./km2.

 

      i) obszary przylegające do jezior

                          W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują

           jeziora i inne zbiorniki wód stojących.  

        j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

             W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony    

          uzdrowiskowej.

 

3)    Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważonego w odniesieniu do uwarunkowań

       wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

 

a)   zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności na którą

      przedsięwzięcie może oddziaływać

            Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego 

      otoczenia jego realizacji.

 

  b)  transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy

       przyrodnicze

              Ze względu na położenie oraz skalę planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się

       możliwości jego transgranicznego oddziaływania.

 

   c)  wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej

        infrastruktury technicznej

               Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony

        do terenów realizacji przedsięwzięcia.

 

    d) prawdopodobieństwo oddziaływania

                Informacje zawarte we wniosku potwierdzają pewność wystąpienia oddziaływań na

        etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały zasięg lokalny

        i ogranicza się do terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

 

     e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

          Oddziaływanie na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne.

 

    Po  przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.

 

 

POUCZENIE

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji/ pozwolenia na budowę w/w przedsięwzięcia. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Somianka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                                                                                    Wójt Gminy Somianka

                                                                                                     /-/ Andrzej Żołyński

 

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś
 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

1.      Powiat Wyszkowski, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

2.      Sołtys wsi Kręgi przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

3.      Strona internetowa BIP i tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Somianka

   4. a/a

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie.

 

                                      Załącznik nr 1                                        

                                      do decyzji Wójta Gminy Somianka                                   

                                      z dnia 7.07. 2010r. znak ID 7625/2/10

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

 

  

Nazwa i adres przedsięwzięcia:

 

„Przebudowa/modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 4414W  w miejscowości Kręgi”

 

Miejscowość:  Kręgi

Gmina:             Somianka

Powiat:            wyszkowski

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 4414W w miejscowości Kręgi w gminie Somianka, na terenie powiatu wyszkowskiego. Inwestycja realizowana będzie na odcinku drogi o powierzchni wynoszącej 1540,00 m2 i długości 0,22 km położonej na działce o nr ew. 463.

 

W wyniku przebudowy analizowany odcinek drogi zyska następujące parametry techniczne:

-         szerokość jezdni - 5,0m.

-         szerokość poboczy  – 1,0m

 

Na odcinku drogi objętym przebudową planuje się wykonanie podbudowy o gr. 16cm z kruszywa stabilizowanego cementem, ułożenie warstwy wiążącej  z  mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 4cm oraz ułożenie warstwy z  mieszanki mineralno - bitumicznej gr. 4cm. Na całej długości odcinka przebudowywanej drogi planuje się wykonanie obustronnego ścięcia, uzupełnienia pospółką, wyrównania i zagęszczenia poboczy na szerokości 1,0m.

 

                                                                                                 Wójt Gminy Somianka

                                                                                                   /-/ Andrzej Żołyński

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-24 08:47:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-21 12:33:00
 • Liczba odsłon: 420
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552972]

przewiń do góry