Uchwała Nr XXVIN/143/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 10 czerwca 2005 roku

 

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XXII/122/2004 z dnia 21 grudnia 2004 roku.

 

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142 poz.1591) z późniejszymi zmianami)oraz art.109,122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.Nr.15 poz.148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem na rok 2005 w wysokości 413.514 zł do kwoty 9.850.528 zł.                                                             zgodnie z zał. Nr 1 i 2

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem na rok 2005 w wysokości 413.514 zł.do kwoty 10.613.788 zł.                                                           zgodnie z zał. Nr 1 i 2

§ 3

Dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu gminy na rok 2005 w kwocie 100.000 zł.                                                                                          zgodnie z zał. Nr 3

§ 4

1.Zwiększa się wydatki inwestycyjne ogółem na rok 2005 w wysokości 413.514 zł. do kwoty 1.867.014 zł.                                                                 zgodnie z zał. Nr 4

2. Ustalone wydatki inwestycyjne w ust.1 obejmują wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie 540.958 zł. zgodnie z zał. Nr 5

                                                            § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

    /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-20 11:01:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-20 11:01:30
  • Liczba odsłon: 528
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553104]

przewiń do góry