Uchwała Nr XVIII/104/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 03 września 2004 roku

 

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIII/77/2004

z dnia 20 lutego 2004 roku

        

       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142 poz.1591) z późniejszymi zmianami)oraz art.109,122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.Nr.15 poz.148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

 Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem na rok 2004 w wysokości 150.000 zł. do kwoty 10.527.695 zł. zgodnie z zał. Nr 1

§ 2

1.Zwiększa się deficyt budżetu w wysokości 150.000 zł. do kwoty 1.882.717 zł.

2.Żródłem pokrycia zwiększenia deficytu budżetu zgodnie z zał. Nr 2 są przychody pochodzące z:

- kredytów zaciąganych w bankach krajowych – 100.649 zł.

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 49.351 zł.

§ 3

Zwiększa się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 150.000 zł. do kwoty 2.676.489zł  zgodnie z zał. Nr 3

§ 4

Prognozę długu gminy na dzień 31.12.2004.i lata następne stanowi załącznik Nr 4

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
  2. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-08 11:33:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-09-08 12:47:39
  • Liczba odsłon: 537
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544060]

przewiń do góry