U C H W A Ł A Nr III/7/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 08 grudnia 2006r.

 

w sprawie zawarcia porozumień z Zarządem Powiatu Wyszków

 

    Na podstawie art.8 ust 2a i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 167 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami ) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy Somianka z Zarządem Powiatu Wyszków porozumień na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Somianka oznaczonych numerami 28542, 28545, 28546, 28547, 28548, 28551, 28552 w okresie: od 01.11.2006r. do 31.03.2007 r.

§ 2

  1. Wzajemne zobowiązania stron określą odrębne porozumienia.
  2. Realizacja zadań o których mowa w § 1 wykonywana będzie przez Gminę Somianka z udziałem finansowym Powiatu Wyszkowskiego w kwocie 24.480,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

    /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-12-12 12:40:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-12 12:40:21
  • Liczba odsłon: 426
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541458]

przewiń do góry