U C H W A Ł A Nr XXV/137/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 21 kwietnia 2005 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje :

 

§ 1.

 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r. Rada Gminy w głosowaniu jawnym udziela absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-04-25 14:36:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-25 14:36:48
  • Liczba odsłon: 541
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541677]

przewiń do góry