Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sporu na rok 2011 na terenie gminy Somianka.



Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2011 na terenie Gminy Somianka.







Uchwała Nr XX/112/12

Rady Gminy Somianka

                                              z dnia 29 marca 2012 r.


w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego Gminy Somianka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego Gminy Somianka
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Krzysztof Jan Rakowski

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XX/112/12

Rady Gminy Somianka

z dnia 29 marca 2012 r.

 

 

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie projektów prawa miejscowego Gminy Somianka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1)      ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

2)      podmiotach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

3)      projekcie – należy przez to rozumieć projekt uchwały podlegający konsultacji na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy.

4)      Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Somianka.

6)      Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Somianka.

7)      Wójta Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Somianka.

8)      Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Somianka

 

§ 2

 

1.       Uchwała określa zasady konsultowania z podmiotami projektów dotyczących dziedzin objętych działalnością statutową tych podmiotów.

2.       Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów w sprawie poddanej konsultacji.

3.       Konsultacje przeprowadza się z podmiotami działającymi na terenie Gminy.

 

 

II. Szczegółowy sposób przeprowadzania konsultacji

 

§ 3

 

1.       Konsultacje projektu ogłasza Wójt Gminy.

 

2.       Ogłoszenie o konsultacjach powinno zawierać:

a)       cel konsultacji,

b)       przedmiot konsultacji,

c)       czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

d)       formę konsultacji,

e)       stanowisko odpowiedzialne za ich przeprowadzenie.

 

 

3.       Ogłoszenie o konsultacjach zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu www.somianka.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugsomianka.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

 

§ 4

 

1.       Podmioty mogą zgłaszać uwagi do projektu za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej wraz z uzasadnieniem, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia.

2.       Wypełniony formularz można przesłać listownie, mailem lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu.

3.       Nieprzedstawienie uwag w terminie wskazanym w ust. 1 oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

4.       Po rozpatrzeniu uwag i propozycji projekt kierowany jest pod obrady Rady Gminy.

 

 

III. Postanowienia końcowe

 

§ 5

1.       Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla władz Gminy.

2.       Konsultacje projektu uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.

 

 

 

Przewodniczący   Rady Gminy

 

          /-/ Krzysztof Jan Rakowski


 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-22 12:13:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-22 12:13:34
  • Liczba odsłon: 237
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537106]

przewiń do góry