Somianka, dnia 12.02.2013 r.

SG.523.2.2013

                                                                                 

Rada Gminy Somianka

 

 

Sprawozdanie z realizacji  

Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012

 

       Działając zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) – przedkładam sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012, zwanego dalej „Programem”. Program przyjęty został Uchwałą Nr XV N /87/11 Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

W Programie zaplanowano, że współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywać się będzie w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, w szczególności w zakresie:

·     wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Za zagadnienia priorytetowe w 2012 r. zostały uznane przedsięwzięcia z zakresu:

·     upowszechniania zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży.

Wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy
na realizację Programu wyniosła 16.000,00 zł i taką kwotę wydatkowano.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powołaną na wstępie oraz § 7 Programu ogłoszono dwa konkursy ofert. W miesiącu grudniu 2011 r. ogłoszono   otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu:

·    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – na zadanie upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Somianka, w dyscyplinie   piłka nożna. Wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie realizacji tego zadania wynosiła 12.000,00 zł.  

W miesiącu lipcu 2012 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu:

·    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży, poprzez zorganizowanie zajęć tanecznych.

Wysokość środków przewidzianych na dofinansowanie realizacji tego zadania wynosiła 4.000,00 zł.  

W każdym z konkursów złożono po jednej ofercie. Oferty rozpatrywane były przez Komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy. W skład Komisji powołanej do rozpatrzenia ofert w konkursie ogłoszonym w 2011 r. wchodziło trzech pracowników Urzędu Gminy oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, wskazanych przez organizacje niebiorące udziału w konkursach. W skład Komisji powołanej do rozpatrzenia ofert w konkursie ogłoszonym w 2012 r. wchodziło trzech pracowników Urzędu Gminy. Organizacje pozarządowe, nie zgłosiły swoich przedstawicieli do tej komisji.

W wyniku rozpatrzenia ofert – na pierwsze zadanie dotyczące zajęć w dyscyplinie piłka nożna – zaakceptowana   została oferta złożona przez Wiejski Klub Sportowy Mystkówiec Stary z siedzibą w Starym Mystkówcu. Z Klubem zawarta została umowa na realizację Projektu „Zagrajmy w piłkę”. Wartość całego Projektu wyniosła 16.620,00 zł, w tym wysokość przyznanej dotacji wyniosła 12.000,00 zł.

W wyniku realizacji Projektu:

·         Klub uzyskał licencje na występy w rozgrywkach piłkarskich klasy B w Okręgu Ostrołęckim w rundzie wiosennej sezonu 2011/2012 oraz w rundzie jesiennej sezonu 2012-2013.

·          Utrzymane zostało boisko do treningów oraz rozgrywania meczów przez okres 9 m-cy,

·          Zapewniona była opieka trenerska dla piłkarzy drużyny młodzików oraz drużyny seniorskiej przez okres 8 m-cy,

·          Zapewniono obsługę sędziowską w trakcie zawodów na własnym boisku podczas 13 spotkań,

·          Zapewniono transport drużyny seniorskiej oraz drużyny młodzików na mecze wyjazdowe – 15 spotkań.

 

Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone przez Klub w wymaganym terminie. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji, Podmiot nie został wezwany do zwrotu przydzielonej dotacji, w związku z wykorzystaniem udzielonej dotacji niezgodnie z prawem.

Na drugie zadanie dotyczące zorganizowania zajęć tanecznych wybrana została oferta Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „NASZA GMINA SOMIANKA” z siedzibą w Somiance-Parcele. Ze Stowarzyszeniem zawarta została umowa na realizację Projektu „TANIEC = SPORT = PASJA”. Wartość całego Projektu wyniosła 6.105,00 zł, w tym wysokość przyznanej dotacji wyniosła 4.000,00 zł.

W wyniku realizacji tego projektu zorganizowano 1 kurs tańca dla 30 osób (dzieci i młodzieży). Odbyło się 40 godzin warsztatów tanecznych. Kurs tańca prowadzony był przez profesjonalnego trenera tańca.  

W 2012 r. nie zlecano – organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacji zadań w trybie pozakonkursowym.

Zgodnie z Programem na 2012 r. - współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przybierała też inne formy:

1)   publikowano wszystkie informacje dotyczące podejmowania działań objętych Programem na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej – w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

2)   na stronie internetowej Gminy w w/w zakładce, zamieszczano też inne informacje dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym ogłoszenia o bezpłatnych szkoleniach dla członków organizacji oraz konkursach grantowych ogłaszanych przez inne podmioty,

3)    przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów mieli prawo do udziału w sesjach Rady Gminy i obradach Komisji Rady Gminy,

4) ogłoszono konsultacje projektu Programu na rok 2012 na stronie Internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w celu poznania opinii na temat projektu,

5) w miarę możliwości wspierano lub dawano organizacjom możliwość uzyskania pomocy poprzez:

a) udzielanie pomocy przy organizowaniu otwartych spotkań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, w tym min. bezpłatne udostępnianie sali konferencyjnej Urzędu Gminy i pomieszczeń w świetlicach wiejskich, użyczanie sprzętu,

b)      udostępnianie terenów gminnych do realizacji przedsięwzięć,

c)   udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom współpracującym z Gminą, które ubiegały się o dofinansowanie z innych źródeł niż budżet Gminy,

d)     wzajemne wykorzystanie wiedzy profesjonalistów pracujących w samorządzie i organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach,

e)      wspieranie w ubieganiu się o pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy,

f)        promowanie działalności organizacji pozarządowych, uczestniczących w realizacji Programu.

 

Realizacja Programu poddana została ocenie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w tej sprawie na stronie Internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Uwagi można było zgłaszać do 30 stycznia b.r. W trakcie wyłożenia ogłoszenia nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące realizacji Programu.

 

Opracowała: Teresa Lipska Sekretarz Gminy                                                 

                                                                                                                   Wójt Gminy

                 /-/ Andrzej Żołyński

                                                                      

                                  

                                                                                                                                 Somianka, dnia 4.01.2013 r.

SG.523.1.2013

 

 

Ocena realizacji Programu współpracy Gminy Somianka
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012

 

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz § 14 Programu Współpracy na rok 2012, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Somianka Nr XV N /87/11 Rady Gminy Somianka z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

                                                                                                      

Wójt Gminy Somianka zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do zgłaszania pisemnych uwag dotyczących realizacji „Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.   

Uwagi dotyczące realizacji Programu współpracy należy zgłaszać w terminie do dnia 30 stycznia 2013 r. za pomocą formularza dostępnego na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl . Wypełniony formularz można przesłać:

 

1)       listownie – adres: Urząd Gminy 07-203 Somianka 16 b,

2)       emailem – adres emaliowy: somianka@somianka.pl .

3)       lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Somianka (pokój nr 11 II piętro) w godzinach urzędowania.

                                                                                                                

Zgłoszone uwagi posłużą do oceny realizacji Programu. Ich analiza zostanie przedstawiona Radzie Gminy Somianka w sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy za rok 2012. Ponadto będą brane pod uwagę przy tworzeniu Programu na kolejny rok.

 

      Program współpracy dostępny jest na stronach internetowych www.somianka.pl lub www.ugsomianka.bip.org.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”.                                                                        

 

 

                      Z up. Wójta

                                                                                     /-/ Agnieszka Salwin

                                                                                           Zastępca Wójta

 

 

Niniejsze zaproszenie zamieszczono:

1)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Somianka w dniu 4 stycznia 2013 r.

2)      na stronie internetowej www.somianka.pl w dniu 4 stycznia 2013 r.

3)      na stronie internetowej www.ugsomianka.bip.org.pl w dniu 4 stycznia 2013 r.


Program_współpracy_na_-2012.doc

Formularz_-uwag-.doc


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 12:17:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 12:17:26
  • Liczba odsłon: 256
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537262]

przewiń do góry