Uchwała Nr XIII/81/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 20 lutego 2004 r.

W sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Somiance i pracownikom obsługi szkół.

 

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagrodzenia i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 z późn. zm.) Rada gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1

Dla pracowników Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Somiance ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania w kwocie brutto 886 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć złotych). Dla pracowników obsługi szkół – w kwocie brutto 676,42 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dwa grosze).

§ 2

Akceptuje się wartość jednego punktu w wysokości brutto 2,83 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze) dla Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół w Somiance ustalonego przez dyrektora tej jednostki. Dla pracowników obsługi wartości jednego punktu w wysokości brutto 2,49 zł (słownie: dwa złote czterdzieści dziewięć groszy).

§ 3

Traci moc Uchwała Nr V/32/2003 rady Gminy Somianka z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wysokości jednego punktu w złotych dla Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Somiance.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą dowiązującą od 1 stycznia 2004.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

/-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-02-23 12:25:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-02-23 12:25:22
  • Liczba odsłon: 589
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537215]

przewiń do góry