Uchwała Nr VII/36/2007

Rady Gminy Somianka

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku,

na terenie Gminy Somianka

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm./ Rada Gminy w Somiance uchwala, co następuje:

§ 1

W § 14 załącznika do uchwały Nr XXXII/173/2006 Rady Gminy Somianka z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka liczbę „10.000 litrów“ zastępuje się liczbą „295,65 Mg/rok“.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-04-30 14:25:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-30 14:25:13
  • Liczba odsłon: 500
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544046]

przewiń do góry