U C H W A Ł A Nr XXVIII/149/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 7 października 2005 roku

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie części deficytu w budżecie w roku budżetowym 2005.

 

    Na podstawie art.18 ust.2,pkt 9 lit. c art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591) z późn zm. oraz art. 48 ust.1 pkt 2 i art. 11 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r Dz. U. Nr 15 poz.148) Rada Gminy w Somiance uchwala, co następuje:

§ 1.

Zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 1.100.000 PLN (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) w banku wybranym w trybie zamówień publicznych na częściowe pokrycie deficytu w budżecie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach. budżetowych.

§ 2.

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie:

- nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem gminy Somianka.

§ 3.

Źródłem dochodu z którego kredyt zostanie sfinansowany jest:

 • podatek od nieruchomości
 • udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

§ 4.

 1. Spłata kredytu nastąpi w okresie 4 lat począwszy od 2006 roku.
 2. Szczegółowe zasady kredytowania i warunki spłaty kredytu wraz z jego oprocentowaniem określi umowa zawarta pomiędzy bankiem udzielającym kredytu a Wójtem Gminy.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-10-13 08:50:47
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-10-13 08:50:47
 • Liczba odsłon: 633
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541444]

przewiń do góry