Somianka, dnia 3.04.2015 r.

SG.523.4.2015

                                                                      

Rada Gminy Somianka

 

 

Sprawozdanie z realizacji  

Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014

   

            Działając zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) –przedkładam sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014, zwanego dalej „Programem”. Program przyjęty został Uchwałą Nr XLII/261/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

W Programie zaplanowano, że współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywać się będzie w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, w szczególności w zakresie:

·          wspierania i upowszechniania kultury fizycznej lub alternatywnie

·          kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Za zagadnienia priorytetowe w 2014 r. zostały uznane przedsięwzięcia z zakresu:

·          upowszechniania zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży lub alternatywnie

·          edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dla dzieci i młodzieży.

 

Wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy na realizację Programu wyniosła 8.000,00 zł.

Zaplanowane zadania nie zostały zrealizowane oraz nie wydano zaplanowanych środków. Nie ogłaszano również konkursów. Powodem był fakt, że Gminny Ośrodek Kultury w Somince realizował w 2014 r. zadania z w/w zakresu.

Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi realizowana była jedynie w trybie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz Uchwały Nr XLII/262/13 Rady Gminy Somianka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Somianka, podjętej na podstawie ustawy o sporcie.

W trybie tych przepisów została złożona jedna oferta. Ofertę złożył Wiejski Klub Sportowy Mystkówiec Stary z siedzibą w Starym Mystkówcu.

Z Klubem zawarta została umowa na realizację Projektu „Zagrajmy w piłkę III”. Zakładana wartość Projektu wyniosła 17.420,00 zł, w tym wysokość przyznanej dotacji wyniosła 12.000,00 zł. W miesiącu październiku 2014 r. Klub złożył wniosek o przekazanie dodatkowych środków na realizację projektu w wysokości 3000,00 zł (z przeznaczaniem na transport piłkarzy na mecze). Do umowy spisany został aneks. Zakładana wartość Projektu, po uwzględnieniu aneksu, wyniosła 20.420,00 zł, w tym wysokość przyznanej dotacji wyniosła 15.000,00 zł. Faktyczna wartość całego zadania wyniosła 20.944,70 zł. Różnicę pokryło Stowarzyszenie z własnych środków.

 

W wyniku realizacji Projektu:

·          Klub uzyskał licencje na występy w rozgrywkach piłkarskich klasy B w Okręgu Ostrołęckim w rundzie wiosennej sezonu 2013/2014 oraz w rundzie jesiennej sezonu 2014/2015 dla dwóch drużyn (koszt całkowity 1.433,00 zł – pokryty został z dotacji);

·          Utrzymane zostało boisko do treningów oraz rozgrywania meczów przez okres od marca do listopada 2014 r. tj. 9 m-cy (koszt całkowity 4.147,20 zł – pokryty został z dotacji);

·          Zapewniona była opieka trenerska (trenera oraz asystenta) dla piłkarzy przez okres od marca do czerwca oraz od sierpnia do listopada 2014 r. tj. 8 m-cy (koszt całkowity 2.100,00 zł – wartość pracy społecznej);

·          Zapewniono obsługę sędziowską w trakcie zawodów na własnym boisku podczas 18 meczy (koszt całkowity 4.094,50 zł – częściowo pokryty został z dotacji w wysokości 3.569,80 zł oraz środków własnych w wysokości 524,70 zł);

·          Zapewniono transport drużyny seniorskiej oraz drużyny młodzików na 15 meczy wyjazdowych (koszt całkowity 8.850,00 zł – częściowo pokryty został z dotacji w wysokości 5.850,00 zł oraz pracy społecznej o wartości 3.000,00 zł). Z dotacji został pokryty koszt transportu drużyny młodzików;

·          Zapewniona była obsługa księgowa zadania (koszt całkowity 300,00 zł – wartość pracy społecznej);

·          Prowadzono promocję zadania (koszt całkowity 20,00 zł – wartość pracy społecznej).

 

Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało złożone przez Klub w terminie. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji, Podmiot nie został wezwany do zwrotu przydzielonej dotacji, w związku z wykorzystaniem udzielonej dotacji niezgodnie z prawem.

 

W 2014 r. nie zlecano – organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego – realizacji zadań w trybie pozakonkursowym.

 

Zgodnie z Programem na 2014 r. - współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przybierała też inne formy:

1) na stronie internetowej Gminy w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi”, zamieszczano informacje przydatne dla organizacji pozarządowych, w tym ogłoszenia o bezpłatnych szkoleniach dla członków organizacji oraz konkursach grantowych ogłaszanych przez inne podmioty;

2)    przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów mieli prawo do udziału w sesjach Rady Gminy i obradach Komisji Rady Gminy;

3)      ogłoszono konsultacje projektu Programu na rok 2015 na stronie Internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w celu poznania opinii na temat projektu;

4)        ogłaszano konsultacje projektów aktów prawa miejscowego;

5)        w miarę możliwości wspierano lub dawano organizacjom możliwość uzyskania pomocy poprzez:

 

a)       udzielanie pomocy przy organizowaniu otwartych spotkań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, w tym min. bezpłatne udostępnianie sali konferencyjnej Urzędu Gminy i pomieszczeń w świetlicach wiejskich, użyczanie sprzętu;

b)        udostępnianie terenów gminnych do realizacji przedsięwzięć;

c)    udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom współpracującym z Gminą, które ubiegały się o dofinansowanie z innych źródeł niż budżet Gminy;

d)    wzajemne wykorzystanie wiedzy profesjonalistów pracujących w samorządzie i organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach;

e)    wspieranie w ubieganiu się o pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy.

 

Realizacja Programu poddana została ocenie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w tej sprawie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Uwagi można było zgłaszać do 31 marca b.r. W trakcie wyłożenia ogłoszenia nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące realizacji Programu.

 

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              /-/ Andrzej Żołyński

 

                                                                      

                                              

Opracowała: Teresa Lipska Sekretarz Gminy      

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 10:39:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 10:39:23
  • Liczba odsłon: 216
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1544051]

przewiń do góry