Uchwała Nr XV/90/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 23 kwietnia 2004 roku

 

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIII/77/2004 z dnia 20 lutego 2004 roku

 

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142 poz.1591) z późniejszymi zmianami)oraz art.109,122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.Nr.15 poz.148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w przychodach budżetu na rok 2004 stanowiących źródło pokrycia deficytu.

Zgodnie z zał. Nr 1.

  • zmniejsza się kredyty zaciągane w bankach krajowych o kwotę 303.030 zł. do kwoty 1.580.102
  • zwiększa się pożyczki o kwotę 303.030 zł. do kwoty 429.030 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych na rok 2004 .

Zgodnie z zał. Nr 2

§ 3

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku i lata następne stanowi załącznik Nr 3

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004
  2. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

                                            Przewodniczący Rady Gminy

                              /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

                                             Załącznik nr 1-90-2004

                                

                                            Załącznik nr 2-90-2004

                                

                                           Załącznik nr 3-90-2004

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-10 12:59:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-18 13:24:40
  • Liczba odsłon: 582
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537198]

przewiń do góry