UCHWAŁA Nr XVIII/103/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 03 września 2004 roku

 

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju Gminy.

 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6, w związku z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z poźn. Zm.),Rada Gminy Somianka uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się wieloletni plan rozwoju gminy stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołtysów.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                 /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-08 10:32:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-10-06 10:00:29
  • Liczba odsłon: 641
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541485]

przewiń do góry