Somianka, dnia 6.05.2011 r.

In.6220.1.1.2011

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

         Na podstawie art. 28 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami )

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 1.06.2011 roku,( wpłynął   2.06.2011r.)złożony przez Pana Andrzeja Rucińskiego Zakłady Mięsne w Somiance 88, 07-203 Somianka.

 

zostało wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na: „ Rozbudowie Zakładów Mięsnych w Somiance o korytarz ekspedycji i chłodnię wyrobów gotowych bez zmian wielkości produkcji w miejscowości Somianka, gm. Somianka, pow. wyszkowski.

 

Planowane przedsięwzięcie obejmuje :

Rozbudowę budynku korytarza ekspedycji   mięsa o pow. 92,0m 2 oraz rozbudowę chłodni o pow.116 m 2 .

Projektowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie działek nr 310 i 312 o powierzchni ok. 4,12 ha, obręb Somianka, obecnie użytkowanych jako usługowo-handlowe . Działki posiadają dostęp do drogi krajowej nr 62 w miejscowości Somianka. Stronami postępowania jest właściciel działki na której zostało zlokalizowane przedsięwzięcie oraz właściciele i posiadacze działek ewidencyjnych bezpośrednio przyległych do działki inwestora na której zlokalizowane jest przedsięwzięcie.

Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym

na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somianka www. ugsomianka.bip.org.pl

         Zgodnie z §3 ust.1 pkt. 76 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 roku, Nr 213, poz.1397 ) przedmiotową inwestycję wstępnie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

        Na podstawie art. 64 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 122 ze zmianami ) opinię na temat konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia wyraża Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie.

          W związku z powyższym informuję, iż wszystkie strony tego postępowania wynikające z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Somianka, 07-203 Somianka , w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie informuję, że o zmianie adresu strona jest zobowiązana zawiadomić tut. Urząd Gminy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane we wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone.

 

 

Wójt Gminy Somianka

   /-/ Andrzej Żołyński

 

Otrzymują:

1.         Zakłady Mięsne w Somiance, Andrzej Ruciński Somianka 88, 07-203 Somianka

2.         Pani  Szczerba Monika zam. Somianka , 07-203 Somianka

3.         BIP Somianka oraz tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Somianka

4.         a/a

 

 

                                                                                                                                    Somianka 2011-07-19

In. 6620.3.3.2011

POSTANOWIENIE

           Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust.2 oraz art. 65 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 92 i 95   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie.

postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie Zakładów Mięsnych w Somiance o korytarz i chłodnię wyrobów gotowych bez zmian wielkości produkcji na działkach o nr ewid. 310 i 312   w miejscowości Somianka , 07-203 Somianka.

UZASADNIENIE

          W dniu 2011.06.02, Pan Andrzej Ruciński, Zakłady Mięsne Somianka,   wystąpił   z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn: „rozbudowa Zakładów Mięsnych w Somiance o korytarz i chłodnię wyrobów gotowych bez zmian wielkości produkcji na działkach o nr ewid. 310 i 312   w miejscowości Somianka , 07-203 Somianka. Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Somianka.

W dniu 2011.06.29 pismem In.6620.7.2011 Wójt Gminy Somianka wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochron Środowiska w   Warszawie oraz pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Wyszkowie z prośba o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na    „rozbudowie zakładów mięsnych w Somiance o korytarz i chłodnię wyrobów gotowych bez zmian wielkości produkcji na działkach o nr ewid. 310 i 312   w miejscowości Somianka

         Po wydanej opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem   WOOŚ-II.UW-4240.983.2011.UW z dnia 11 lipca 2011 r. (wpłynęło 2011.07.15) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie Nr PPIS-ZNS-712/28/968/2011 z dnia 2010.07.05 (wpłynęła 2011.07.06) stwierdzam, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 92 i 95   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko( Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397) planowane przedsięwzięcie pn : „rozbudowie Zakładów Mięsnych w Somiance o korytarz i chłodnię wyrobów gotowych bez zmian wielkości produkcji na działkach o nr ewid. 310 i 312   w miejscowości Somianka 07-203 Somianka, kwalifikuje się   do rodzaju przedsięwzięć   mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany. W oparciu o opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzam, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą   szczegółowe uwarunkowania zawarte w art.63 ust.1 w/w ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko a w szczególności że skala i zakres planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na rozbudowie istniejącego zakładu o korytarz ekspedycji mięsa ( o pow. 92 m 2 ) oraz chłodnię wyrobów gotowych    o (powierzchni 116 m 2 ) Przedmiotowa inwestycja zrealizowana zostanie w       obrębie istniejącego Zakładu Mięsnego w Somiance, na działce 310 i 312 w Somiance nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po przeprowadzeniu analizy   wraz z wnioskiem materiałów i uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 pkt. 92 i 95 Rozporządzenia Rady Ministrów postanowiono wydać postanowienie o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań. Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zwiększenia produkcji, zmiany czasu pracy,   jak również nie przyczyni się do wzrostu zatrudnienia. Planowane przedsięwzięcie   powiązane jest z istniejącym zakładem. Jednakże ze względu na niewielka skalę i rodzaj przedsięwzięcia standardy jakości środowiska będą dotrzymane.

Surowce i materiały wykorzystywane w fazie realizacji planowanego przedsięwzięcia będą dowożone bezpośrednio z magazynów stacjonarnych producenta i wykorzystane na bieżąco.

Po zapoznaniu się z charakterem i lokalizacją przedsięwzięcia   uznaje się , iż nie jest to przedsięwzięcie   mogące w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na obszar natura 2000 , jak również integralność obszaru naturowego i spójność sieci Natura 2000   .

Do realizacji przedsięwzięcia   zostaną wykorzystane typowe maszyny budowlane i wywrotki dowożące potrzebne materiały budowlane. Emisja zanieczyszczeń oraz hałasu wystąpi na etapie realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływania będą krótkotrwałe i związane z fazą realizacji przedsięwzięcia. Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia nie powinno wystąpić ryzyko przekroczenia standardów jakości środowiska.

Odpady powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia   będą selektywnie zbierane i magazynowane w szczelnych oznakowanych pojemnikach do czasu przekazania uprawnionym odbiorcom.

Lokalizacja , skala i charakter przedsięwzięcia   zawarte we wniosku potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia .Jednakże   oddziaływania te będą miały jednie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji.

Oddziaływanie przedsięwzięcia , zarówno na etapie jego realizacji i eksploatacji, będzie miało charakter lokalny, ograniczony do ternu stanowiącego własność Inwestora.

          Po   przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

              Wójt Gminy Somianka

                 /-/ Andrzej Żołyński

Otrzymują:

1. Pan Andrzej Ruciński, Zakłady Mięsne w Somiance, 07-203 Somianka.

      2. Pani Monika Szczerba zam. Somianka , 07-203 Somianka

      3. Strona internetowa BIP i tablica Urzędu Gminy Somianka,

      4. a/a                                                                                                                                                     

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie.

 

                                                                                                                              Somianka 2011-07-19

In.6620.4.2.2011

INFORMACJA

o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

  Zgodnie z art.3 ust.1 pkt 11, art.21 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

               żę w dniu 19 lipca 2011 r. zostało wydane postanowienie znak sprawy: In.6620.3.3.2011 z dnia 18.07.2011. stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia   oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „rozbudowie Zakładów Mięsnych w Somiance o korytarz i chłodnię wyrobów gotowych bez zmian wielkości produkcji na działkach o nr ewid. 310 i 312   w miejscowości Somianka , 07-203 Somianka.    Jednocześnie   informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy( miedzy innymi przedmiotowym postanowieniem, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisko w Warszawie lub w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej organu   ( http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa ), w siedzibie Urzędu Gminy Somianka pokój Nr 6 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 oo do 16 oo .

Informację podaje się do publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Somianka, oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somianka http://ugsomianka.bip.org.pl .

 

Wójt Gminy Somianka

  /-/ Andrzej Żołyński

 

 

 

Otrzymują:  

1. BIP Urzędu Gminy Somianka

2. Tablica Urzędu Gminy Somianka

3. Pan Andrzej Ruciński, Zakłady Mięsne w Somiance, 07-203 Somianka

4. Pani Szczerba Monika zam. Somianka , 07-203 Somianka.

5. a/a.

 

 

                                                                                                                                Somianka dn. 2011.08.11

In.6620.2.2011

DECYZJA

            Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt.2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 92 i 95 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pana Andrzeja Rucińskiego Zakłady Mięsne Somianka 07-203 Somianka dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie Zakładów Mięsnych w Somiance o korytarz i chłodnię wyrobów gotowych bez zmian wielkości produkcji na działkach o nr ewid. 310 i 312  w miejscowości Somianka , 07-203 Somianka.     

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Uzasadnienie

        W dniu 2011.06.02, Pan Andrzej Ruciński, Zakłady Mięsne Somianka,  wystąpił  z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn: „rozbudowa Zakładów Mięsnych w Somiance o korytarz i chłodnię wyrobów gotowych bez zmian wielkości produkcji na działkach o nr ewid. 310 i 312  w miejscowości Somianka , 07-203 Somianka. Wniosek został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd Gminy Somianka.

W dniu 2011.06.29 pismem In.6620.7.2011 Wójt Gminy Somianka wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Warszawie oraz pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie z prośbą o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na   „rozbudowie zakładów mięsnych w Somiance o korytarz i chłodnię wyrobów gotowych bez zmian wielkości produkcji na działkach o nr ewid. 310 i 312  w miejscowości Somianka

         Po wydanej opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem  WOOŚ-II.UW-4240.983.2011.UW z dnia 11 lipca 2011 r. (wpłynęło 2011.07.15) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie Nr PPIS-ZNS-712/28/968/2011 z dnia 2010.07.05 (wpłynęła 2011.07.06) stwierdzam, że zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 92 i 95  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko( Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397) planowane przedsięwzięcie pn : „rozbudowie Zakładów Mięsnych w Somiance o korytarz i chłodnię wyrobów gotowych bez zmian wielkości produkcji na działkach o nr ewid. 310 i 312  w miejscowości Somianka 07-203 Somianka, kwalifikuje się  do rodzaju przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany. W oparciu o opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzam, że w przedmiotowym przypadku nie zachodzą  szczegółowe uwarunkowania zawarte w art.63 ust.1 w/w ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko, związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko a w szczególności że skala i zakres planowanego przedsięwzięcia polegać będzie na rozbudowie istniejącego zakładu o korytarz ekspedycji mięsa ( o pow. 92 m2 ) oraz chłodnię wyrobów gotowych   o (powierzchni 116 m2) Przedmiotowa inwestycja zrealizowana zostanie w      obrębie istniejącego Zakładu Mięsnego w Somiance, na działce 310 i 312 w Somiance nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po przeprowadzeniu analizy  wraz z wnioskiem materiałów i uwzględniając uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust.1 pkt. 92 i 95 Rozporządzenia Rady Ministrów Wójt Gminy Somianka wydał  postanowienie In.6620.3.3.2011 z dnia 2011.07.19 o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań.                                                                                                                   

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem :

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych  proporcji .

W ramach przedsięwzięcia wykonany zostanie korytarz ekspedycji mięsa ( o powierzchni 92 m2) oraz chłodnia wyrobów gotowych ( o powierzchni 116 m2). Przedmiotowa inwestycja zrealizowana zostanie w obrębie istniejącego Zakładu  Mięsnego w Somiance, na działkach o nr ewid. 310 i 312.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zwiększenia produkcji, zmiany czasu pracy zakładu, jak również nie przyczyni się do wzrostu zatrudnienia.

b)powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie powiązane jest z istniejącym zakładem. Jednakże ze względu na niewielką

skale i rodzaj przedsięwzięcia standardy jakości środowiska będą dotrzymane.

c) wykorzystanie zasobów naturalnych:

Surowce i materiały wykorzystywane w fazie realizacji planowanego przedsięwzięcia dowożone będą bezpośrednio z magazynów producenta i wykorzystywane na bieżąco.

d) emisji występowania innych uciążliwości:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż uciążliwość planowanego przedsięwzięcia w fazie realizacji inwestycji związana będzie z możliwością wystąpienia chwilowej, ograniczonej do obszaru prowadzonych prac, emisji pyłów i gazów oraz emisją hałasu spowodowanych pracami budowlanymi.

Jednakże oddziaływania te, będą miały charakter przejściowy i krótkotrwały i nie spowodują przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, oraz  ochrony przed hałasem. Ponadto, biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, stwierdza się , iż eksploatacja inwestycji zapewni dotrzymanie standardów jakości przedsięwzięcia.

Odpady powstałe na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą selektywnie zbierane i magazynowane w szczelnych oznakowanych pojemnikach do czasu przekazania uprawnionym odbiorcom.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska.

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem  możliwego zagrożenia  dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby przedsięwzięcie było realizowane w miejscu występowania obszarów wodno-błotnych i innych o płytkim zaleganiu wód podziemnych .

b) obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

 

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary objęte  ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby w rejonie inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.    

 

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt

lub ich siedlisk  lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. u. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.)Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie w odległości ok. 600 m od obszaru Natura 2000 objętego ochroną z mocy Dyrektywy  Ptasiej Dolina Dolnego Bugu PLB!40001, dla którego największymi zagrożeniami są obwałowania i odcinanie starorzeczy od współczesnego koryta rzeki, stopniowa zabudowa doliny, zanieczyszczenie wód, melioracje wodne, tamy zaporowe, trasy szybkiego ruchu, przebudowa drzewostanów w kierunku monokultur sosnowych, kłusownictwo.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie zagospodarowanej działki i nie powoduje zagrożeń zawartych w standardowym formularzu danych.

Po zapoznaniu się z charakterem   i lokalizacją  przedsięwzięcia uznaje się, iż nie jest to przedsięwzięcie mogące w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na przedmiot ochrony ww. obszaru Natura 2000,  jak również  integralność obszaru naturowego i spójność sieci Natura 2000.

f) obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone :

Z przedłożonych materiałów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz jej pobliżu występowały obszary na których standardy jakości zostały przekroczone .

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

Z karty informacyjnej nie wynika , aby w miejscu realizacji inwestycji, występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie gminy Somianka wynosi 47,6 os./ km2.

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia  brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

 

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania równoważnego w odniesieniu  do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania  przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze :

Lokalizacja, skala i charakter przedsięwzięcia wykluczają możliwość wystąpienia oddziaływań trans- granicznych. 

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Na podstawie treści z karty informacyjnej  oraz charakterystyki otoczenia terenu przedsięwzięcia stwierdza się, że zarówno podczas realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia  nie występują oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

Informacje zawarte we wniosku potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji inwestycji i eksploatacji przedsięwzięcia. Jednakże oddziaływania te będą miały zasięg lokalny  i ogranicza się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji .

e) czas trwania, częstotliwość i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływanie przedsięwzięcia, zarówno na etapie jego realizacji jak i eksploatacji, będzie miało charakter lokalny, ograniczony do terenu stanowiącego   

       Biorąc pod uwagę zarówno postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie, zgromadzony materiał oraz wiedzę postanowiono jak w sentencji. 

   

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz  pozwolenia na budowę w/w inwestycji. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Somianka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

                                                                                                                                   Wójt Gminy Somianka

                                                                                                                                     /-/ Andrzej Żołyński

 

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś
 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

 

Otrzymują:

1.       Pan Andrzej Ruciński Zakłady Mięsne w Somiance 07-203 Somianka.

2.       Pani Szczerba Monika , zam. Somianka, 07-203 Somianka

3.       BIP Somianka oraz tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Somianka

4.       a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, ul. Daszyńskiego 28, 07-200 Wyszków.

                                                                                                           

 

     Somianka dnia  2011-08-11

In.6620.1.2.2011

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Somianka, 07-203 Somianka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 2011.08.11, na wniosek Pana Rucińskiego Andrzeja Zakłady Mięsne w Somiance, 07-203 Somianka  wydana została decyzja In.6620.2.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie Zakładów Mięsnych w Somiance o korytarz i chłodnię wyrobów gotowych bez zmian wielkości produkcji na działkach o nr ewid. 310 i 312  w miejscowości Somianka , 07-203 Somianka.     

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy Somianka w pokoju nr 6 w godzinach urzędowania  8oo  do 16oo .

                                                                                                                

                                                                                                                      Wójt Gminy Somianka

                                                                                                                        /-/ Andrzej Żołyński

 

 

    Otrzymują:

1.       Pan Andrzej Ruciński, Zakłady Mięsne w Somiance , 07-203 Somianka

2.       Pani Szczerba Monika , zam. Somianka, 07-203 Somianka

3.       BIP Somianka oraz tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Somianka

4.       a/a

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-06 15:52:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-12 13:42:08
 • Liczba odsłon: 441
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552817]

przewiń do góry