Uchwała Nr XVIIN/99//2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 21 czerwca 2004 roku

 

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIII/77/2004 z dnia 20 lutego 2004 roku

 

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.109,122 i124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.Nr.15 poz.148) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy ogółem na rok 2004 w wysokości 427.880 zł.do kwoty 10.437.452 zł. zgodnie z zał. Nr 1

§ 2

 1. Zmniejsza się deficyt budżetu w wysokości 427.880 zł. do kwoty 1.732.717 zł.
 2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu zgodnie z zał. Nr 2 są przychody pochodzące z:

 • pożyczek - 429.030 zł.

 • kredytów zaciąganych w bankach krajowych – 1.152.222 zł.

 • wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 151.465 zł.

  § 3

  1. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na rok 2004 w wysokości 427.880 zł. do kwoty 2.526.489zł
  2. Zwiększa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 20.000 zł. do kwoty 720.000 zł.. zgodnie z zał. Nr 3

  § 4

Prognozę długu gminy na dzień 31.12.2004. i lata następne stanowi

         załącznik Nr 4.

        § 5

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 6

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
 2. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-06-22 13:08:12
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-22 13:17:19
 • Liczba odsłon: 596
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552786]

przewiń do góry