Uchwała Nr XVII/118/20 Rady Gminy Somianka z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
 
Uchwała Nr XVII/119/20 Rady Gminy Somianka z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 
Uchwała Nr XVII/120/20 Rady Gminy Somianka z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Uchwała Nr XVII/121/20 Rady Gminy Somianka z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Somianka oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 
Uchwała Nr XVII/122/20 Rady Gminy Somianka z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy Somianka
 
Uchwała Nr XVII/123/20 Rady Gminy Somianka z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych
 
Uchwała Nr XVIII/124/20 Rady Gminy Somianka z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Somianka na rok szkolny 2019/2020
 
Uchwała Nr XIX/129/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Somianka
 
Uchwała Nr XIX/130/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Uchwała Nr XIX/131/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Somianka
 
Uchwała Nr XIX/134/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Somianka
 
Uchwała Nr XXI/140/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2020 roku”
 
Uchwała Nr XXII/147/20 Rady Gminy Somianka z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Somianka w 2020 roku"
 
Uchwała Nr XXII/148/20 Rady Gminy Somianka z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Somianka

Uchwała Nr XXII/149/20 Rady Gminy Somianka z dnia 12 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne
 
Uchwała Nr XXII/150/20 Rady Gminy Somianka z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
 
Uchwała Nr XXII/151/20 Rady Gminy Somianka z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela
 
Uchwała Nr XXIII/154/20 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Somianka
 
Uchwała Nr XXIII/156/20 Rady Gminy Somianka z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
 
Uchwała Nr XXIV/163/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 
Uchwała Nr XXIV/167/20 Rady Gminy Somianka z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
 
Uchwała Nr XXV/170/20 Rady Gminy Somianka z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Somianka na rok szkolny 2020/2021
 
Uchwała Nr XXVII/179/20 Rady Gminy Somianka z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego
 
 
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-05-06 12:20:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-23 16:35:04
  • Liczba odsłon: 239
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537257]

przewiń do góry