Podziały nieruchomości

 

1.      Osoba prowadząca sprawę:

Mariola Mróz insp. ds. planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska Urząd Gminy Somianka pok. nr 8 (parter), tel. (29) 741 87 96 w. 43.

 

     2. Wymagane dokumenty:

1) wniosek o wydanie opinii oraz zatwierdzenie podziału nieruchomości;

2) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (odpis z księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów. W przypadku braku KW lub zbioru dokumentów, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej i że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów (z Sądu Rejonowego w Wyszkowie, ul. Kościuszki 50);

3)   wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi (ze Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2);

4) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, braku planu zagospodarowania przestrzennego – chyba, że podział następuje zgodnie z odrębnymi przepisami (z Urzędu Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16 B, pok. nr 6);

5) pozwolenie na podział nieruchomości, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków (od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Ostrołęce, ul. Kościuszki 16);

6)   wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

7)   protokół z przyjęcia granic nieruchomości;

8)   wykaz zmian gruntowych;

9) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;

10)    mapę z projektem podziału.

 

3.      Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

4.      Terminy:

1) postanowienie na temat zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu wydawane jest w ciągu 7 dni od złożenia kompletnego wniosku;

2) decyzja wydana jest w ciągu 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.

 

5.      Tryb odwoławczy:

1)  na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Wójta Gminy Somianka, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia;

2) od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, za pośrednictwem Wójta Gminy Somianka, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

6.      Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Somianka (Somianka-Parcele 16B) pok. nr 14 (I piętro) w godz. 800-1600.

 

  1. Inne wymagania: dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 7-10 zamieszczone są w operacie podziału nieruchomości sporządzanym przez uprawnionego geodetę, przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

8.      Podstawa prawna:

Art. 92 - 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.).

 

Wzór wniosku

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-09-15 12:30:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-20 13:54:44
  • Liczba odsłon: 954
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552754]

przewiń do góry