Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  


Somianka, dnia 09.09.2016r

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy SUW w Starych Wypychach.

 

 

I.                 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Somianka

Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka

Telefon:   29 74 187 90, Telefax:   29 74 187 14

Adres strony internetowej   http://www.ugsomianka.bip.org.pl

Adres e-mail: somianka@somianka.pl ,    

NIP: 762-190-15-71                   REGON: 550668090

 

II.         TYTUŁ PROJEKTU

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy SUW w Starych Wypychach

 

III.        OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Do porozumienia się z Wykonawcą w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważnione są osoby:

Milena Przybysz  

            tel. 29 741-87-90 wew. 41 , e-mail: somianka@somianka.pl ,      

 

V.          TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.       Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz.U. 2015 poz. 2164 z póź. zm )

2.       Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

3.       Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i wynosi poniżej 30 000,00   EURO.

4.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

VI.         OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Starych Wypychach.

 

Po modernizacji SUW powinien posiadać wydajność ok. 1.800,00m 3 /dobę w okresie wiosenno – letnim. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało określenie sprawności   istniejących dwóch studni poprzez ich diagnostykę i przydatność wody do celów pitnych oraz sprawdzenie możliwości ich przystosowania do uzyskania odpowiedniej przepustowości, jak również dobór odpowiednich pomp i armatury. W przypadku stwierdzenia konieczności renowacji lub budowy nowej   studni wraz z przyłączeniem do SUW Wykonawca wykona dokumentację projektowo kosztorysową wraz z niezbędnymi badaniami.

 

 

 

 

Ponadto w ramach zadnia wykonawca zobowiązany będzie do opracowania:

1.      Dokumentacji projektowo kosztorysowej termomodernizacji istniejącego budynku SUW przez przystosowanie do obowiązujących norm i przepisów w tym:

-         wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami i rurami spustowymi,

-         osuszenie fundamentów wokół budynku wraz z nowa izolacją,

-         wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

-         ocieplenie ścian płytami styropianowymi z wyprawą elewacyjną

-         wykonanie posadzki z płytek terakotowych,

-        licowanie ścian do 2m wysokości płytkami glazurowanymi wraz ze spoinowaniem,

-         malowanie powyżej farbą emulsyjną ścian i sufitu,

-         wymiana istniejących instalacji na nową w tym ogrzewanie – grzejniki     elektryczne i wentylacja. oświetlenie zewnętrzne SUW,

-         wymiana ogrodzenia.

2.       Adaptacja pomieszczenia na potrzeby usytuowania agregatu prądotwórczego.

3.       Dokumentacji projektowo - kosztorysowa technologii stacji uzdatniania wody wraz z automatyzacją procesu uzdatniania kompletna instalacja technologiczna ze stali nierdzewnej.

4.       Dokumentacji projektowo - kosztorysowa projekt technologiczny układu pompowego II stopnia ze zbiornikami wyrównawczymi dokumentacji projektowo   -kosztorysowej branży elektrycznej i AKPiA obejmujący: projekt szafy sterującej pracą pomp I stopnia oraz urządzeniami technologicznymi, projekt szafy sterującej układem pompowym II stopnia i zbiornikami wyrównawczymi, agregat prądotwórczy.

5.       Dokumentacji projektowo - kosztorysowej osadnika popłuczyn.

 

Na wykonawcy spoczywał będzie obowiązek uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń, rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Wszelkiego rodzaju uzgodnienia powinny być konsultowane z Zamawiającym.

Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym doboru materiałów budowlanych, standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych, jak również uzgodnienia zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.

 

Dokumentacja powinna obejmować w szczególności:

a)   projekt budowlany wraz z wszystkimi uzgodnieniami w 5-ciu egz. + wersja elektroniczna na płycie CD (plik w formacie PDF).,

b)    kosztorys inwestorski  w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD (plik w formacie   PDF oraz ATH lub KST),

c)   szczegółowy przedmiar robót w 1 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD (plik w formacie   PDF oraz ATH lub KST),,

d)  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 1 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD (plik w formacie PDF).

 

Projekt budowlany, kosztorys inwestorski, szczegółowy przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, miedzy innymi:

a)     ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 290),

b)     rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),

c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

 

Rozliczenie z wykonawcą nastąpi w dwóch transzach:

-       transza I – 60 % wynagrodzenia po przekazaniu Zamawiającemu w 1 egz. projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego i podpisaniu protokołu odbioru częściowego zadania.

 

-       transza II – 40 % wynagrodzenia po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji i podpisaniu protokołu odbioru końcowego zadania.

 

 

Dokumentację powinni wykonywać uprawnieni projektanci.

Mapa do celów projektowych zostanie przekazana przez Zamawiającego. Wykonawca nie wlicza w cenę zadania wykonania mapy do celów projektowych.

Dla prawidłowego oszacowania wartości zadania przez Wykonawcę Zamawiający wraz z niniejszym zapytaniem przekazuje:

-   Decyzje pozwolenia wodnoprawnego z dnia 12.05.2016r. na pobór wód podziemnych.

-    Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia dodatku do dokumentacji hydrologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Stare Wypychy w zakresie ustalenia wydajności eksploatacji studni nr 1, wraz z załącznikiem.

 

VII.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

180 dni od dnia podpisania umowy – kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa

 

VIII.      OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 

Oferta musi zawierać następujące elementy:

1.    Poprawnie wypełniony „formularz oferty” z podaną ceną jednostkową za całość zadania, podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ( załącznik nr 1 ),

2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert jeżeli dotyczy (dokument składają tylko osoby które prowadzą działalność gospodarczą)

 

IX.        INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ    I DOKUMENTÓW

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

-     pisemnie na adres: Gmina Somianka, Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka

-     faksem na numer: 29 741-87-14

-     drogą elektroniczną na adres: somianka@somianka.pl ,

 

X.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Wykonawca składa ofertę wraz z wszelkimi oświadczeniami i wymaganymi dokumentami w jednym egzemplarzu sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.

 

Wszelkie, dołączone do oferty, kopie winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wykonawcy.

 

Wykonawca ponosi samodzielnie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania.

 

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec strony.

 

XI.        MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.  

1.   Ofertę stanowiącą odpowiedz na zapytanie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: somianka@somianka.pl ,  faxem na numer 29 741-87-14 ,   pocztą tradycyjną na adres: Gmina Somianka, Somianka Parcele 16B, 07-203   Somianka lub dostarczyć osobiście   w terminie do dnia 15.09.2016 do godz. 14.00

2.   Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Gmina Somianka , Somianka Parcele 16B, 07-203 Somianka, o godz. 14:10

 

Oferty, które wpłyną do zamawiającego po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 

XII.     OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY

1.   Zamawiający będzie oceniał tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

2.   Kryterium wyboru ofert jest najniższa cena – cena brutto 100%

3.   Zamawiający żąda podawania ceny oferty w walucie PLN. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie między Zamawiającym i Wykonawcą   będą dokonywanie w walucie polskiej.

4.   Ceną oferowaną brutto będzie cena przedmiotu zamówienia opisanego w zapytaniu oraz w załącznikach do zapytania ofertowego, zawierająca podatek VAT.

5.   Cena oferowana zawiera wszystkie koszty związane z realizacją   zamówienia.

 

XIII.      UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej, określone ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż 2 ważne oferty pochodzące od różnych Wykonawców Zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym będącym podstawą wyłonienia wykonawcy.

 

 

Załączniki:

1)          Formularz Cenowy

2)          Istotne postanowienia umowy

3)          Decyzje pozwolenia wodnoprawnego z dnia 12.05.2016r. na pobór wód podziemnych

4)          Decyzję Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia dodatku do dokumentacji hydrologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Stare Wypychy w zakresie ustalenia wydajności eksploatacji studni nr 1, wraz z załącznikiem.

 

Formularz ofertowy

Istotne postanowienia umowy


                                                                     Wójt Gminy Somianka

                                                                       /-/ Andrzej Żołyński

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-09 17:31:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-19 13:27:41
  • Liczba odsłon: 533
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541487]

przewiń do góry