UCHWAŁA Nr XXXV/189/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 3 października 2006r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie w gminie Somianka

 

   Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm./, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (jednolity tekst Dz. U. nr 179, poz. 1485), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (jednolity tekst Dz. U. nr 80, poz. 1493) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na 2006 r. stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/176/2006 Rady Gminy Somianka z dnia 31 marca 2006 wprowadza się następujące zmiany:

w punkcie A dodaje się zapis w brzmieniu:

„Wprowadza się do programu zorganizowanie i przeprowadzenie gminnego konkursu wiedzy z profilaktyki w dziedzinie uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków wśród uczniów szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej. Zadanie zrealizowano przy współpracy z dyrektorami szkół z terenu gminy Somianka Dla aktywnych uczestników w gminnym konkursie wiedzy z profilaktyki w dziedzinie uzależnień od alkoholu, nikotyny, narkotyków ufunduje się nagrodę w formie pokrycia kosztów dowozu na letnie kolonie do Pogorzelicy z pogadankami w programie na temat szkodliwości picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz niebezpieczeństw i zagrożeń z tym związanych”.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia kwoty wydatków realizacji Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na 2006 r. w wysokości 11 000 zł. do kwoty 91 000 zł. słownie złotych: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-10-10 13:35:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-10 13:35:31
  • Liczba odsłon: 576
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552709]

przewiń do góry