Uchwała Nr VI/42/19 Rady Gminy Somianka z dnia 4 marca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Sołectwa (word,  pdf)

 


Somianka – październik – 1990 roku

STATUT SOŁECTWA

WÓLKA SOMIANKOWSKA

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

Sołectwo Wólka Somiankowska zwane dalej Sołectwem, jest jednostką pomocniczą Gminy Somianka. W skład Sołectwa wchodzą następujące przysiółki ------------.

§ 2.

Do zakresu działania Sołectwa należy w szczególności:

 1. zarząd przysługującym Sołectwu mieniem gminnym lub przekazanym mieniem komunalnym oraz dysponowanie dochodami z tego źródła na zasadach określonych w niniejszym statucie,
 2. utrzymanie porządku i czystości,
 3. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze kulturalno – oświatowym, sportowym i wypoczynkowym,
 4. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
 5. podtrzymywanie tradycji kulturowych na terenie Sołectwa,
 6. współpraca z sąsiednimi Sołectwami w zakresie wykonywania wspólnych przedsięwzięć,
 7. opiniowanie uchwał organów gminy związanych z warunkami bytowymi Sołectwa,
 8. występowanie z wnioskami i opiniami w sprawach istotnych dla Sołectwa do Rady Gminy i Zarządu Gminy,
 9. występowanie z inicjatywa uchwałodawczą do Rady Gminy,
 10. współpraca z radnymi z terenu Sołectwa a zwłaszcza organizowanie spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa,
 11. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznych,
 12. wykonywanie zadań określonych przez Radę Gminy odrębnymi uchwałami.

§ 3.

Organami Sołectwa są:

 1. organem uchwałodawczym – Zebrani e Wiejskie,
 2. organem wykonawczym – Sołtys, którego działalność wspomaga Rada Sołecka.

§ 4.

Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata.

§ 5.

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy.

 

Zebrania wiejskie

§ 6.

 1. Zebranie Wiejskie zwane dalej Zebran iem, zwoływane jest w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 2. Zebranie zwoływane jest przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
  1. co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu,
  2. Rady Sołeckiej,
  3. Rady Gminy.

 3. Zebr anie na wniosek mieszkańców, Rady Sołeckiej lub Rady Gminy zwoływane jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia wniosku lub w terminie oznaczonym we wniosku.
 4. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania następuje w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa.

§ 7.

 1. Prawo do udziału w Zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
 2. Zebranie jest prawomocne o ile został dopełniony obowiązek zawiadomienia mieszkańców i gdy w Zebraniu wzięło udział co najmniej 10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu(quorum).
 3. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano quorum wówczas Zebranie zwoływane jest w innym terminie.
 4. Zebranie, o którym mowa w ust. 3 jest prawomocne bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nim udział.

§ 8.

 1. Z każdego Zebrania sporządzony jest protokół, który podpisuje Przewodniczący Zebrania i co najmniej 2 mieszkańców biorących udział w Zebraniu.
 2. Do protokółu dołącza się listę obecności mieszkańców biorących w udział Zebraniu oraz listę osób zaproszonych na Zebranie oraz podjęte uchwały.

§ 9.

 1. Do wyłącznej właściwości Zebrania należy:

  1. wybór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,
  2. uchwalenie planu wydatkowania środków finansowych wydzielonych Sołectwu do dyspozycji w ramach budżetu gminy,
  3. opini owanie w części dotyczącej Sołectwa przedstawionych do konsultacji projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:
   • planu zagospodarowania przestrzennego ,
   • przepisów prawa gminnego.

  4. występowanie z opiniami i wnioskami do organów Gminy,
  5. inicjatywa uchwałodawcza do Rady Gminy.

§ 10.

 1. Zebranie wyraża swoją wolę w formie uchwał.
 2. Uchwały Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów (więcej za niż przeciwko) w głosowaniu jawnym o ile przepisy prawa i niniejszy statut nie stanowią inaczej.
 3. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania w każdej sprawie.
 4. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania.
 5. Uchwały sporządza się co najmniej w 2 egzemplarzach z czego jeden przekazywany jest w terminie 7 dni od daty podjęcia do Zarządu Gminy.
 6. Zarząd Gminy gdy uzna, że podjęta uchwała narusza interesy mieszkańców lub została podjęta z naruszeniem prawa, przekazuje uchwałę Radzie Gminy, która podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie.
 7. O przekazaniu uchwały Radzie Gminy z przyczyn wymienionych w ust. 6 Zarząd Gminy informuje bezzwłocznie Przewodniczącego Zebrania.

 

Sołtys i Rada Sołecka

§ 11.

 1. Sołtysa i Radę Sołecką wybiera Zebranie w glosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Tryb wyboru i odwołania organów Sołectwa określają dalsze postanowienia niniejs zego statutu.

§ 12.

 1. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
  1. przewodniczenie Zebraniu i Radzie Sołeckiej,
  2. zawiadomienie mieszkańców o terminie, miejscu oraz tematyce Zebrania,
  3. wykonanie uchwał Zebrania,
  4. reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
  5. opracowanie p rzy współudziale Rady Sołeckiej projektów uchwał Zebrania,
  6. wykonanie zadań z zakresu administracji publicznej przekazanych Sołtysowi przez Rade Gminy odrębnymi uchwałami,
  7. współpraca z organami gminy.

 2. Rada Gminy może upoważnić Sołtysa do załatwiania indywi dualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 

 

 

§ 13.

W razie nieobecności Sołtysa (choroba lub inna przyczyna) zastępuje go jeden z członków Rady Sołeckiej wyznaczony przez Sołtysa.

§ 14.

 1. Sołtys pełni swoją funkcję społecznie.
 2. Sołtys może pełnić swoją funkcję etatowo o ile tak postanowi Rada Gminy.

§ 15.

 1. Rada Sołecka jest organem opiniodawczo – doradczym Sołtysa.
 2. Rada składa się z 5 osób.
 3. Radzie przewodniczy Sołtys.
 4. Posiedzenie Rady zwołuje Sołtys w miarę potrzeb.

 

Tryb wyborów i odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 16.

 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy.
 2. Zebraniu, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy ustępujący Sołtys lub osoba wskazana przez organ gminy.

§ 17.

 1. Dla dokonania ważnego wyboru organów Sołectwa na Zebraniu wymagana jest osobista obecność co najmniej 10 mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w Zebraniu.
 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu.

§ 18.

 1. Wybory przeprowadza Komisja w składzie 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów Sołectwa.
 2. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokółu o wynikach wyborów.
 3. Protokół podpisują członkowie Komisji.

§ 19.

 1. Zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa przeprowadza się oddzielnie.
 2. Kandydatem na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może być tylko stały mieszkaniec Sołectwa, mający czynne prawo wyborcze.
 3. Kandydatami do organów Sołectwa nie mogą być osoby skazane za przestępstwa popełnione z chęci zysku.

§ 20.

Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 21.

 1. Sołtys jest bezpośrednio odpowiedzialny przed Zebraniem za wykonywanie swoich funkcji.
 2. Odwołanie Sołtysa przed upływem kadencji może nastąpić gdy nie wykonuje on swoich obowiązków lub gdy w opinii mieszkańców nie może on pełnić dalej swojej funkcji.
 3. Wniosek o odwołanie Sołtysa przed upływem kadencji przedkładany jest Radzie Gminy , która po wysłuchaniu Sołtysa oddala wniosek lub zarządza wybory.
 4. Odwołanie Rady Sołeckiej przed upływem kadencji następuje na wniosek Sołtysa.

§ 22.

Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej zarządza Sołtys.

 

Zakres uprawnień do Zarządu

i korzystania z mienia komunalnego

§ 23.

Sołectwo zarządza i korzysta z niżej wymienionego mienia:

 1. Lokal w budynku socjalno – u sługowym wraz z przyległym do niego placem.
 2. ....................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................

§ 24.

 1. Zebranie określa zasady bieżącego korzystania z przekazanego mienia i dysponowania nim w zakresie zwykłego zarządu a zwłaszcza:
  1. sposób udostępniania lokali (świetlic, klubów itp.) i innych rzeczy nieruchomych i ruchomości
  2. zasady odpłatności.

 2. Zebranie może upoważnić sołtysa do dokonywania czynności o których mowa w ust. 1.

§ 25.

Wszystkie przysługujące mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowanie lub inne prawa rzeczowe i majątkowe pozostają ni enaruszone.

 

 

§ 26.

Do mienia przekazanego w zarząd i korzystania Sołectwu mają zastosowanie z zastrzeżeniem § 25 przepisy dotyczące mienia komunalnego.

§ 27.

 1. Organy Sołectwa nie mogą samodzielnie decydować o zbyciu lub zmianie przeznaczonego mienia ko munalnego.
 2. Rada Gminy może uszczuplić prawo Sołectwa do korzystania z mienia komunalnego wyłącznie za zgodą Zebrania.

 

Gospodarka Finansowa Sołectwa

§ 28.

 1. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.
 2. Sołectwo samodzielnie rozporządza dochodami z mienia o których mowa w § 25 niniejszego statutu, oraz dochodami uzyskanymi z organizowanych przez Sołectwo przedsięwzięć, a także dobrowolnych wpłat mieszkańców.
 3. Zebranie uchwala roczny plan wydatkowania środków finansowych o których mowa w § 2 w terminie określonym przez Radę Gminy.
 4. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe na cele określone przez Radę Gminy.

§ 29.

Co najmniej 1 raz w roku Sołtys składa Zebraniu i Radzie Gminy sprawozdanie ze swej działalności obejmujące całokształt realizowanych zadań.

 

Postanowienia końcowe

§ 30.

 1. Na budynku, w którym mieszka Sołtys wywieszona jest tablica koloru czerwonego z białym napisem „Sołtys” oraz tablica do wywieszania ogłoszeń.
 2. Sołtys legitymuje się zaświadczeniem wydanym przez Przewodniczącego RADY Gminy.

§ 31.

Zmiany do niniejszego Statutu uchwala Rada Gminy.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-08 13:22:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-08 07:56:06
 • Liczba odsłon: 707
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1541557]

przewiń do góry