UCHWAŁA Nr XXXII/177/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 31 marca 2006r

 

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Somianka oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami

 

      Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późn. zm.) po uzgodnieniu z powiatowym lekarzem weterynarii Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała reguluje zasady i warunki wyłapywania zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało zwanych dalej „zwierzętami bezdomnymi”.

§ 2.

Wyłapywanie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w sposób stały.

§ 3.

  1. Wyłapywanie oraz przetrzymywanie zwierząt bezdomnych zostanie powierzone podmiotowi prowadzącemu schronisko dla bezdomnych zwierząt lub podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w tym zakresie, spełniającemu wymagania określone odrębnymi przepisami
  2. Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt określają obowiązujące przepisy z uwzględnieniem poniższych postanowień.

§ 4.

Zwierzęta umieszczone w punkcie przetrzymywania w wyniku ich złapania będą zwracane ich właścicielom po udokumentowaniu przez nich swoich praw właścicielskich do zwierzęcia.

Właściciele zwierząt mają prawo do ich odebrania ze schroniska po uiszczeniu opłaty za przetrzymywanie zwierząt.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-04-06 12:13:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-06 12:13:26
  • Liczba odsłon: 481
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537119]

przewiń do góry