Uchwała Nr XXXII/173/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 31 marca 2006 roku

 

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku

na terenie gminy Somianka

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm./ Rada Gminy w Somiance uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Somianka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

 

§ 3

Traci moc uchwała Nr VIII/117/97 Rady Gminy w Somiance z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Somianka.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

     /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-04-06 11:49:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-06 11:49:55
  • Liczba odsłon: 524
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1553023]

przewiń do góry