Uchwała Nr XV/88/15

Rady Gminy Somianka

z dnia 27 listopada 2015 r.

   

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2016

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się na rok 2016 Roczny Program współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                   /-/ Krzysztof Jan Rakowski

 

 

                

 

Załącznik

do Uchwały Nr XV/88/15

Rady Gminy Somianka

z dnia 27 listopada 2015 r.

 

Roczny Program

współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.     Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1)      ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

2)      organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy.

3)      innych podmiotach – należy rozumieć przez to:

a)     osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

b)     stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

c)     spółdzielnie socjalne,

d)   spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku
do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

4)   działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

5)      dotacje – należy przez to rozumieć dotacje w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

6)      konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

7)      komisji konkursowej – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Wójta Gminy Somianka w celu dokonania wyboru ofert.

8)      Programie – należy przez to rozumieć Roczny Program Współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

9)      Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Somianka.

 10)       Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Somianka.

 11)       Wójta Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Somianka.II. Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 2

Celem głównym Programu jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspakajaniu zbiorowych potrzeb społecznych mieszkańców Gminy oraz wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

§ 3

Cel główny Programu jest realizowany poprzez cele szczegółowe, w postaci:

a)     poprawy jakości życia mieszkańców,

b)     racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych kierowanych do sektora pozarządowego,

c)     zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

d)     budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej.

 

III. Zasady współpracy

§ 4

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

1)       pomocniczości – Gmina powierza organizacjom pozarządowym i innym podmiotom realizację zadań własnych, a one zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy. Samorząd oczekuje od organizacji samodzielnego wzmocnienia swoich zasobów kadrowych, materialnych i finansowych. Budżet Gminy nie powinien stanowić jedynego źródła finansowania organizacji,

2)       suwerenności stron – Gmina oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty respektują swoją odrębność i niezależność. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mają prawo do samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych,

3)       partnerstwa – Gmina oraz organizacje pozarządowe i inne podmioty są równoprawnymi partnerami w definiowaniu problemów społecznych, określania sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań publicznych,

4)       efektywności – Gmina przy zlecaniu zadań publicznych dokonuje wyboru najbardziej korzystnego sposobu wydatkowania środków publicznych z zachowaniem wymogów określonych w ustawie o finansach publicznych,

5)       uczciwej konkurencji – Gmina zobowiązuje się do równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o możliwość realizacji zadania publicznego, opartego na kryteriach merytorycznych i ekonomicznych,

6)       jawności – Gmina udostępnia organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wszelkie informacje dotyczące zamiarów, celów i wysokości środków zaplanowanych w budżecie na współpracę z organizacjami oraz o kryteriach i sposobie oceny projektów. Organizacje pozarządowe i inne podmioty biorące udział w realizacji Programu udostępniają Gminie dane dotyczące struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.

 

IV. Zakres przedmiotowy współpracy

§ 5

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywać się będzie w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, w szczególności w zakresie:

 

-          wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

-          kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

 

V. Formy współpracy

§ 6

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami będzie miała następujące formy:

 

1)      zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w części VI Programu,

2)   publikowanie informacji dotyczących podejmowania działań objętych Programem na gminnej stronie internetowej.

3)      prawo do udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów w sesjach Rady Gminy i obradach Komisji Rady Gminy,

4)     uzgadnianie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów kierunków działań, priorytetów, opracowanie listy zadań publicznych przeznaczonych do realizacji w drodze konkursu ofert,

5)      konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,

6)      inne formy wsparcia obejmują:

a)      udzielanie pomocy przy organizowaniu otwartych spotkań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, w tym min. bezpłatne udostępnianie sali konferencyjnej Urzędu Gminy i pomieszczeń w świetlicach wiejskich, użyczanie sprzętu,

b)     w miarę możliwości udostępnianie terenów gminnych do realizacji przedsięwzięć,

c)      udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł niż budżet Gminy,

d)     wzajemne wykorzystanie wiedzy profesjonalistów pracujących w samorządzie
i organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach,

e)      wspieranie w ubieganiu się o pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł niż budżet Gminy, w tym z funduszy europejskich,

f)      promowanie działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów, uczestniczących w realizacji Programu.

 

§ 7

Powierzenie i wspieranie odbywa się na zasadach określonych w ustawie, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej.

 

 

VI. Priorytetowe zadania publiczne

§ 8

Za zagadnienie priorytetowe w 2016 r. uznaje się:

-      upowszechnianie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

-      edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dla dzieci i młodzieży lub propagowanie wśród mieszkańców gminy kultury i sztuki oraz niematerialnych dóbr kultury naszego regionu, w tym m.in. propagowanie kuchni regionalnej.

 

§ 9

Lista zagadnień priorytetowych, o których mowa w § 8, może zostać rozszerzona o inne zadania spośród określonych w art. 4 ustawy na wniosek Wójta lub organizacji pozarządowych i innych podmiotów w drodze zmiany niniejszej Uchwały.

 

VII. Okres realizacji Programu

§ 10

Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

 

VIII. Sposób realizacji Programu

§ 11

1.      Program będzie realizowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami przez poszczególne stanowiska pracy odpowiedzialne za dany zakres działań, w szczególności poprzez:

1)      zlecenie realizacji zadań publicznych, poprzez wspieranie wykonywania zadań, wraz z udzieleniem dotacji ma dofinansowanie ich realizacji,

2)      wspólny udział w wykonywaniu zadań o charakterze poza finansowym.

2.     Po uchwaleniu Programu, na stronie internetowej Gminy www.somianka.pl , w zakładce „organizacje pozarządowe”, każdorazowo zamieszczane będą informacje o planowanych przedsięwzięciach związanych z realizacją Programu.

3.     Wspieranie realizacji zadań organizacjom pozarządowym i innym podmiotom odbywać się będzie w drodze przeprowadzenia otwartego konkursu ofert, chyba, że odrębne przepisy przewidują inny tryb zlecania.

4.     Otwarty konkurs ofert przeprowadzany będzie w trybie art. 13 – 15 ustawy.

5.     Na wniosek organizacji pozarządowej lub innego podmiotu zlecenie realizacji zadania może nastąpić z pominięciem otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w art. 19a ustawy.

 

IX. Wysokość środków planowanych na realizację Programu

§ 12

Wysokość środków finansowych planowanych w budżecie Gminy na realizację Programu wynosi 10.000,00 zł.

 

X. Sposób oceny realizacji Programu

§ 13

Ocena realizacji Programu dokonywana będzie według następujących wskaźników:

1)      liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

2)      liczba umów zawartych na realizację zadania publicznego,

3)      liczba umów zerwanych lub unieważnionych,

4)      ilość zadań, których realizację zlecono organizacjom pozarządowym,

5)      wysokość kwot dotacji udzielonych w poszczególnych obszarach zadaniowych,

6)      liczba beneficjentów realizowanych zadań,

7)      liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w oparciu o dotacje.

 

§ 14

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty mogą wnosić pisemne uwagi dotyczące realizacji Programu do końca marca 2016 roku.

 

XI. Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 15

1.      Projekt Programu przygotował Wójt.

2.    Projekt umieszczony został na stronach internetowych Gminy www.somianka.pl , www.ugsomianka.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w dniach od 28 października 2015 r. do 12 listopada 2015 r.

3.      Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty mogły wnosić uwagi i propozycje w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia.

4.      Po rozpatrzeniu uwag i propozycji projekt Programu przedstawiony został pod obrady Rady Gminy.

5.    Konsultacje Programu przeprowadzone zostały zgodnie z Uchwałą Nr II/7/10 Rady Gminy Somianka z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania rocznych programów współpracy Gminy Somianka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

  XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

§ 16

1.      Komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert powołuje Wójt.

2.      W skład komisji wchodzą przedstawiciele wskazani przez Wójta oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych lub innych podmiotów wskazani przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty nieuczestniczące w danym konkursie.

3.    Członkowie komisji przed pierwszym posiedzeniem podpisują oświadczenia w trybie ustawy oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego, iż nie podlegają wykluczeniu w pracach komisji.

4.   Członkowie komisji na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji.

5.   Dla ważności posiedzenia konieczna jest obecność, co najmniej 50 % składu jej członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

6.     Komisja po zakończeniu prac sporządza protokół, wraz z podaniem wyników konkursu, który przedstawia Wójtowi.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

                         /-/ Krzysztof Jan Rakowski

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-21 10:37:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-21 10:37:07
  • Liczba odsłon: 257
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552561]

przewiń do góry