Uchwała Nr XIVN/85/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 12 marca 2004 roku

w sprawie zmian do uchwały budżetowej Nr XIII/77/2004 z dnia 20 lutego 2004 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr.142 poz.1591) z późniejszymi zmianami)oraz art.109,122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. Dz.U.Nr.15 poz.148)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy ogółem na rok 2004 w wysokości 34.831 zł.

  do kwoty 8.654.390 zł.

  zgodnie z zał. Nr 1

 2. Dochody zmniejszone w ust.1 obejmują:
 • zmniejszenie dochodów własnych o kwotę 69.359 zł.
 • zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
 • gminie ustawami w wysokości 34.528 zł. do kwoty 342.020 zł.

zgodnie z zał. Nr1a

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem na rok 2004 w wysokości 25.169 zł.

do kwoty 10.324.280 zł. zgodnie z zał. Nr 2

§ 3.

Przeznaczoną kwotę z dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 3 na spłatę pożyczek i kredytów

zmniejsza się o kwotę 60.000 zł. do kwoty 339.242 zł., w tym:

 • zmniejsza się kwotę przeznaczoną na spłatę pożyczek o kwotę 60.000 zł. do kwoty179.242 zł.,
 • kwotę 60.000 zł. przeznacza się na wydatki w oświacie z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej

§ 4.

Prognozę długu gminy na dzień 31.12.2004 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
 2. Wójt Gminy ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-05-10 11:48:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-19 12:21:14
 • Liczba odsłon: 569
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1536999]

przewiń do góry