U c h w a ł a Nr XXIX/154/2005

Rady Gminy Somianka

z dnia 02 grudnia 2005 r.

 

w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanej

jako podstawa obliczania podatku rolnego.

 

      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.), art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( jednolity tekst Dz. U. z 1993 r Nr 94, poz. 431 z póź. zm.) oraz komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2005 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 r. (M.P. Nr 62, poz. 867) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Ustala się cenę żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego w wysokości - 27,00 zł za 1q.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje w roku podatkowym 2006.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-06 15:15:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-06 15:15:36
  • Liczba odsłon: 485
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1554050]

przewiń do góry