ID.7624/4/08                                                                                                       Somianka,dnia 21.10.2008r.I N F O R M A C J A

    Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

i n f o r m u j ę

o zamieszczeniu w – Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie – wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:


Budowa kanalizacji sanitarno grawitacyjno- ciśnieniowej z przyłączami w msc. Michalin oraz łącze wodociągowe Somianka – Michalin

Inwestor: Gmina Somianka.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Wójt Gminy Somianka

 /-/ Andrzej Żołyński


 

Rozdzielnik:

1. Urząd Gminy Somianka – tablica ogłoszeń,

2. Sołtys sołectwa Michalin – z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie,

3.Sołtys sołectwa Somianka - z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie,

4. Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej U. G. Somianka

SJ. 21.10.2008r. 

ID.7624/4/08                                                                                                       Somianka,dnia 21.10.2008r.Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

     Zgodnie z art. 61 § 4 K.P.A. zawiadamia się, że w dniu 21.10. 2008 roku zostało wszczęte na żądanie inwestora Gminy Somianka reprezentowanej przez Wójta Gminy Somianka, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarno grawitacyjno- ciśnieniowej z przyłączami w msc. Michalin oraz łącze wodociągowe Somianka – Michalin, położonych na działkach :

Sieć zewnętrzna- kanalizacyjna i wodociągowa

Obręb Somianka : Nr 397/2, 527, 529, 531, 533, 535, 537, 539, 541/1, 541/2, 543, 544, 545, 546, 547.

Obręb Michalin : Nr 144, 166, 167/1, 168/1, 143, 108, 169/1, 169/4, 170/1, 170/2, 172, 174/2 Przyłącza sanitarne, ciśnieniowe

Przyłącza sanitarne, ciśnieniowe

Obręb Michalin; Nr 167/1, 168/1, 90, 169/1, 92/2, 94, 96, 177, 180, 184, 182, 186, 102/2, 104/6, 190, 194, 197, 201, 203, 205, 207, 209, 215, 114, 111/2, 328/2, 211, 112/2, 105/1, 107/2, 106, 336, 97/2, 103, 192/1, 104/5.

Gmina Somianka.

  Długość sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ogółem 3.782 mb

  w tym:

  1. Kanały grawitacyjne z PVC- U, lite, klasy S, SDR 34,Ø 200mm- 630 mb

  2. Przewody tłoczone z PE Øz 90 mm - 1399 mb

  Razem sieć wodociągowa: 2029 mb

  3. Przyłącza grawitacyjne z PVC – U, lite, klasy N Ø 160 mm- 30/401mb

  4. Przyłącza ciśnieniowe:

  - przewody ciśnieniowe z PE PN 10 Øz 40mm- 2/50mb

  Razem przykanaliki i przyłącza ciśnieniowe: 32 szt/451 mb

  5. Przewód wodociągowy z PCW Øz 160 mm PN 10 - 1302mb

  6. Przepompownie przydomowe U.Z.T. Na zakończenie przyłączy ciśnieniowych w technologi PRESSKAN – 2 kpl.

  7. Sieciowe przepompownie ścieków w technologi Metalchem – 1 kpl

  - ,,P – 1” - PMS 2x08 – 42H-15x43 PMB

  8. Przewody eNN zasilające przepompownię sieciową P-1

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257 poz. 2573 z późn. zm.), powyższe przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w budynku Urzędu Gminy Somianka 07-203 Somianka w pokoju Nr.6.

Wójt Gminy Somianka

 /-/ Andrzej Żołyński 

Do wiadomości:

1) Starosta Powiatu Wyszkowskiego ul. Aleja Róż Nr.2, 07-200 Wyszków,

2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wyszkowie, ul. Daszyńskiego 28

3) Urząd Gminy Somianka – tablica ogłoszeń,

4)Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej U. G. Somianka

5) Sołtys wsi Michalin

6) Sołtys wsi Somianka

J.S.21.10.08

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-23 12:56:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-23 12:56:17
 • Liczba odsłon: 503
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552829]

przewiń do góry