UCHWAŁA Nr V/24/2007

Rady Gminy Somianka

z dnia 14 lutego 2007 r.

 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430)

W porozumieniu z dyrektorami szkół prowadzonych przez gminę Somianka – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się na rok 2007 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobieraną przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli do wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł.) na osobę.

§ 2

Ustala się specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane tj. studia podyplomowe, magisterskie uzupełniające i kursy kwalifikacyjne z następujących specjalności:

> studia podyplomowe – oligofrenopedagogika

> studia podyplomowe - bibliotekarstwo

> studia podyplomowe - matematyka

> studia podyplomowe - informatyka

> studia podyplomowe - muzyka

> studia podyplomowe - wychowanie fizyczne

> studia podyplomowe - filologia angielska

> studia podyplomowe - historia

> studia podyplomowe - plastyka

> kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie oświatą”

> kurs doskonalenia „Kierowników wycieczek”

> kurs doskonalenia „Jak walczyć z przemocą i agresją w szkole”

> kurs doskonalenia „Obsługi komputera”

> kurs doskonalenia „Obsługi Internetu”

> kurs doskonalenia „Wychowania do życia w rodzinie”

> kurs komputerowy typu; D-3, D-4, M, K

> kurs doskonalący „Wykorzystanie wyników sprawdzianów

do podniesienia jakości pracy szkoły”

    • studia uzupełniające mgr na kierunku – edukacja wczesnoszkolna
    • studia uzupełniające mgr na kierunku – matematyka

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-02-22 15:26:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-22 15:26:17
  • Liczba odsłon: 462
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1552646]

przewiń do góry