Uchwała Nr XXI/120/2004

Rady Gminy Somianka

z dnia 07 grudnia 2004 r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 r.

 

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

    /-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

 

 Załącznik do Uchwały     Nr XXI/120/2004       Rady Gminy Somianka z dnia 07 grudnia 2004 r.

Taryfy cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Somianka:

 

Zaopatrzenie w wodę:

Opłata za jeden metr sześcienny wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę – 1,60 zł/m3 (+ 7% VAT).

 

Odprowadzanie ścieków:

Opłata za przyjęcie i unieszkodliwienie ścieków komunalnych:

1) 1,90 zł/m3 (+ 7% VAT) za ścieki wprowadzane do sieci kanalizacyjnej.

2) 2,20 zł/m3 (+ 7% VAT) za ścieki dowożone do oczyszczalni.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Tadeusz Jacek Tolak

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-12-13 14:10:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-13 14:10:24
  • Liczba odsłon: 567
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537207]

przewiń do góry