UCHWAŁA Nr XXXV/187/2006

Rady Gminy Somianka

z dnia 3 października 2006 roku

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie części deficytu w budżecie w roku budżetowym 2006.

 

    Na podstawie art.18 ust.2,pkt 9 lit.c art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst .jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.82 ust.1 pkt 2 i art.12 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104) Rada Gminy w Somiance uchwala, co następuje:

§ 1

Zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 2.200.000 PLN (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) w banku wybranym w trybie zamówień publicznych na częściowe pokrycie deficytu w budżecie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

 

§ 2

Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco.

 

§ 3

Źródłem dochodu z którego kredyt zostanie sfinansowany jest:

 • podatek od nieruchomości,
 • udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4

 1. Spłata kredytu nastąpi w okresie 5 lat począwszy od 2007 roku,
 2. Oprocentowanie kredytu ustala się nie więcej jak 5,5% w stosunku rocznym,
 3. Szczegółowe zasady kredytowania i warunki spłaty kredytu wraz z jego oprocentowaniem określi umowa zawarta pomiędzy bankiem udzielającym kredytu a Wójtem Gminy.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

  /-/ Tadeusz Jacek Tolak

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bogdan Krysiak
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-10-10 13:41:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Bogdan Krysiak
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-10-10 13:41:05
 • Liczba odsłon: 437
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1537271]

przewiń do góry